logo Helse Nord

Beredskapsplaner og beredskapsnivåer i Helse Nord

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Nord skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

Det regionale helseforetakets rolle i en beredskapssituasjon er blant annet å sikre felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og å koordinere og samordne helsetjenesten i regionen. Ved behov skal alle sykehusene i regionens kapasitet kunne benyttes.

Beredskapsplaner​


Nasjonal helseberedskapsplan - er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene, deres roller, ansvar og oppgaver, samt ressurser i forebygging og beredskap.

Omtalte aktører skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager beredskapsplaner for egen krisehåndtering. Aktørene skal jevnlig evaluere og oppdatere sine planer, og læring fra øvelser og hendelser bør innarbeides i planene gjennom et systematisk forbedringsarbeid.

Helse Nords beredskapsplan skal bidra til å verne liv og helse gjennom å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen ved kriser og katastrofer.

Regional beredskapsplan Helse Nord.pdf

Effektivt smittevern er en viktig faktor for å sikre gode pasientforløp og høy pasientsikkerhet i dagens helsevesen. Helse Nords smittevernplan (fagplan smittevern) skal bidra til dette arbeidet.

Målene med smittevernarbeidet i Helse Nord er at pasientene skal være trygge og ikke utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus, og at det skal være god samhandling mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Sykehusene må derfor ha det grunnleggende smittevernet på plass.

Smittevernplan Helse Nord.pdf (oppdatert desember 2023)

Bilag sengetall og stillinger

Helse Nord RHFs handlingsplan for koronapandemien sammenstiller de mest relevante og omfattende aktivitetene i beredskapsarbeidet i Helse Nord RHF for å møte en pandemi med covid-19.

Planen med vedlegg finner du på denne nettsiden

 

Beredskapsnivåer

Følgende begreper for beredskapsnivå, utover normalberedskap (normal drift), benyttes av helseforetakene i Helse Nord:

Situasjonen krever økt oppmerksomhet. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner kan forsterkes. Det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og ressurser. 

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. En uønsket hendelse med avgrenset omfang har inntruffet. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. En alvorlig hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

Beredskapsnivået skal uttrykke behovet for beredskapsledelse og mobilisering av ekstra personell og ressurser, og er ikke et direkte uttrykk for hvor alvorlig hendelsen er, i hvilken grad den ordinære driften blir påvirket, eller om «sørge for» -ansvaret er truet. 

Det skal fremgå av beredskapsplanene hvem som kan høyne beredskapsnivået. Den som har bestemt at et beredskapsnivå skal høynes har, evt. i samråd med ledelse på høyere nivå, ansvar for å redusere beredskapsnivået.

Helseforetakene skal, når beredskap besluttes, etablere kriseledelse som ivaretar to nivåer: 

Strategisk nivå: vurderer og beslutter tiltak for å skaffe og koordinere ressurser, for å håndtere utviklingen i situasjonen. Informasjonsarbeid tilligger her.

Operativt nivå: ivaretar praktisk krisehåndtering og tilrettelegging for taktisk nivå.

​​​
Sist oppdatert 03.01.2024