logo Helse Nord

Seleksjonskriterier fødsel i Helse Nord

Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte seleksjonskriterier. På denne siden finner du seleksjonskriteriene som gjelder for Helse Nord.

Hvor den gravide skal føde avgjøres ved første kontroll og revurderes fortløpende utover i svangerskapet, ved 18 uker (screening) og ved uke 35/36. Det kan noen ganger være behov for tettere oppfølging.

Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Fødestuer

Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å føde der. Jordmødrene tilbyr svangerskapsomsorg og gjør en fortløpende vurdering og seleksjon i samarbeid med kvinnens fastlege og spesialisthelsetjenesten ved behov. 

I distriktet representerer fødestuene en jordmorfaglig beredskap og kompetanse for alle gravide, fødende og barselkvinner, også for dem som ikke føder på fødestuen. 

I Helse Nord har vi følgende fødestuer: 

 • Friske flergangsfødende 
 • Friske førstegangsfødende ≤ 35 år 
 • Et normalt svangerskap 
 • Bærer et foster i hodeleie 
 • Ingen kjente sykdommer som kan medføre komplikasjoner 
 • Tidligere normale svangerskap og fødsler 
 • Fødselen starter spontant mellom fullgåtte svangerskapsuker 36 +0 og 41 +3 dager. Kontroll av den gravide etter uke 41 +3 kan gjøres på fødestue v/jordmor så fremt det finnes CTG og ultralydkompetanse. Hvis det ikke er påvist avvik ved kontroll ved/etter uke 41.3 kan den fødende føde på fødestue, men skal overflyttes til fødeavdeling/kvinneklinikk hvis hun ikke har født innen uke 41.6.
 • Fødselen er definert som lavrisiko når riene starter og er fortsatt normal frem til etter barnets fødsel
 • Kvinner som tidligere har vært forløst med tang/vakuum og hvor det ikke forventes gjentagelsesrisiko kan føde på fødestue etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk
 • Gravide der det er påvist resistente bakterier: Fødende der det er påvist bærertilstand med multiresistente gule stafylokokker (MRSA), multiresistente gramnegative stavbakterier (ESBL) eller vankomycinresistente enterokokker (VRE) bør selekteres ut fra obstetriske kriterier, og kan føde på fødestue og fødeavdelinger. Vanlige rutiner for forebygging av kontaktsmitte må følges.     

Kvinner med følgende tilstander skal som hovedregel henvises til fødeavdeling eller kvinneklinikk, men kan etter spesiell vurdering i samarbeid med fødeavdeling eller kvinneklinikk føde på fødestue:

 • Tenåringsgravide < 18 år
 • Moderat overvekt, pregravid BMI > 27. Kvinner med pregravid BMI mellom 27 og ≤ 30 kan føde på fødestue etter individuell vurdering. Den som har pasienten har ansvar ​for vurderingen. Vurderingen dokumenteres i journal.
 • Uspesifikke forhold som psykiske eller psykososiale problemstillinger
 • Pasienter med tidligere sectio anbefales ikke fødsel på fødestue selv om de har født normalt etterpå.
Jordmor kan anbefale sykehusfødsel ut fra en helhetsvurdering uten nødvendigvis å vise til nevnte kriterier. Spesiell aktsomhet skal vises hvis mor er storrøyker eller har født >4 barn før.

 

Overflytting fra fødestuer

Fødestuer vil i gitte situasjoner overflytte kvinner til en fødeavdeling eller kvinneklinikk. Det vil vanligvis være behov for kompetent ledsager under syketransporten, både før og etter fødsel.

Indikasjoner for overflytting under eller i forbindelse med fødsel

 • Fostervannsavgang > 24 timer uten etablerte rier
 • Avvikende leie/presentasjon av foster
 • Høytstående hode til tross for gode rier
 • Misfarget fostervann tidlig i fødselsforløpet
 • Rikelig/unormal blødning
 • Behov for fosterovervåkning ved truende føtal asfyksi eller annen usikkerhet vedrørende fosterhjertelyden
 • Vurdert behov for følgende medikamentell smertelindring:
  • parenterale opiater, parenteral smertelindring skal som regel ikke brukes på fødestue men kan under gitte forutsetninger brukes i henhold til lokale rutiner
  • epiduralbedøvelse
  • spinalbedøvelse
 • Vurdert behov for medikamentell stimulering av rier
  • Stimulering på fødestue kan vurderes dersom hodet står på bekkenbunn og det ikke er mistanke om dystoci – ved tvil konsulteres ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk
 • Protrahert forløp 
  • ​Hovedregel er at man ikke skal gjøre amniotomi tidlig i åpningsfasen på fødestue. Avvik skal begrunnes og dokumenteres
  • Ved tvil skal ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk konsulteres

 
Indikasjoner for overflytting etter fødselen – kvinnen 
 • Fastsittende placenta, med eller uten blødning
 • Sfinkterruptur grad III og IV, dype vaginal-/perinealrifter, cervixruptur
 • Unormal etterbyrdsblødning, atoni eller blødning fra rifter
 • Andre indikasjoner

 
Indikasjoner for overflytting – nyfødt
 • Mistenkt sykdom hos nyfødt
 • Respirasjonsproblemer
 • Misdannelser, skade eller fraktur
 • Gulsott
  • Fysiologisk gulsott kan behandles på fødestue i samarbeid med tilhørende barneavdeling under forutsetning at utstyr for både diagnostikk og behandling er tilgjengelig og oppdatert
 • Andre indikasjoner


Fødeavdeling

Fødeavdelingene skal ta hånd om kvinner med normale svangerskap og pasienter med moderat risiko tilpasset avdelingens kompetanse. Det er beredskap for keisersnitt. Seleksjonen og kravene til fødeavdelinger vil blant annet avhenge av om det er barneavdeling eller ikke ved sykehuset.

 
I Helse Nord har vi følgende fødeavdelinger: 

 

Kvinner med følgende risikofaktorer kan føde på fødeavdeling, eller et høyere nivå, under forutsetning av nødvendig kompetanse i avdelingen
 • Hypertensiv sykdom, mild og moderat preeklampsi 
  • Alvorlig preeklampsi forløses lokalt etter individuell vurdering
 • Overvektige pasienter (pregravid BMI> 30 og < 35)
  • Pasienter med pregravid BMI mellom 35 og 40 kan forløses på fødeavdeling etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk 
 • Undervektige pasienter (pregravid BMI < 19)
 • Estimert fostervekt > 4500 g
 • Trombofilier med moderat risiko
 • Tidligere alvorlig komplikasjon under svangerskap eller fødsel
 • Induksjoner
 • Kvinner som er omskåret med antatt behov for legekompetanse
 • Førstegangsfødende > 35 år
 • Svangerskap ≥41 +4
 • Pasienter som har kjent mindre liv over flere dager
 • Langvarig vannavgang > 24 timer
 • Fødende med hepatitt B eller C kan føde ved fødeavdeling uten barneavdeling, og den fødende håndteres som smitteførende, i samsvar med avdelingens egne retningslinjer for smitteforebyggende tiltak. Valg av forløsningsmåte i henhold til vanlige obstetriske retningslinjer, og under fødselen bør man unngå skalpelektrode og føtal blodprøvetaking. Ved behov for operativ vaginal forløsning foretrekkes tang fremfor vakuum. Se for øvrig avsnittene «Virushepatitt B» og «Virushepatitt C» i Norsk Gynekologisk Forenings Veileder i fødselshjelp.
 • Kostregulert diabetes, velregulert (HbA1c ≤ 42 mmol/mol).
 • Preterm fødsel ≥35 + 0 dager
  • Antatt friske premature uten kompliserende faktorer (veksthemning1 , tvillinger/flerlinger, alvorlig preeklampsi eller annen patologi) mellom fullgått uke 32 og 35 kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest
 • Epilepsi uten anfall i svangerskapet evt. i dialog med kvinneklinikk
 • Tvillingfødsler
  • Elektiv keisersnitt ved termin
  • Tvillinger > 36 uker uten veksthemning2 og planlagt forløsning med keisersnitt
  • Tvillinger > 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest
 • Seteleie på fødeavdeling uten barneavdeling:
  o Elektive keisersnitt der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer
  o Ytre vending av seteleie kan gjøres på fødeavdeling uten barneavdeling under keisersnittberedskap.
  o Planlagt vaginal setefødsel selekteres til høyere nivå – se under.


 

Følgende fødsler bør foregå i sykehus med barneavdeling

 • Oligohydramnion3
  • Oligohydramnion4 > 35 uker kan føde på fødeavdeling uten barneavdeling etter individuell vurdering
 • Polyhydramnion5
 • Planlagt vaginal fødsel etter tidligere operasjon på livmoren (individuell vurdering av de som har født vaginalt etter tidligere keisersnitt)
  • Kan føde på fødeavdeling uten barneavdeling under forutsetning at de håndteres som risikofødende og relevant personell er tilstede. Ved behov for induksjon gjøres individuell vurdering i dialog med kvinneklinikk/ fødeavdelingen i Hammerfest.
 • Planlagte vaginale setefødsler (for Hammerfest > uke 35). Ytre vending fra seteleie kan gjøres på fødeavdeling uten barneavdeling og under keisersnittberedskap.
 • Hos gravide med medikamentelt behandlet (med insulin eller Metformin) diabetes mellitus (pregestasjonell type 1 eller 2 eller svangerskapsdiabetes) anbefales vurdering for induksjon fra uke 38. De fødende anbefales selektert til fødsel ved sykehus med barneavdeling (for Hammerfest > uke 35 og uten kompliserende tilleggsrisikofaktorer) pga. flerdoblet risiko for hypoglykemi hos det nyfødte barnet.
 • Kostregulert diabetes som har vært dårlig regulert under svangerskapet (HbA1c > 42 mmol/mol) anbefales også selektert til sykehus med barneavdeling (for Hammerfest > uke 35 og uten kompliserende tilleggsrisikofaktorer)
 • Kontroller hos gynekolog av gravide diabetikere som er selektert til fødsel på et høyere nivå bør foregå ved kvinnens lokalsykehus, og henvises til høyere nivå etter individuell vurdering. Det er en fordel hvis siste kontroll før fødsel/induksjon (ca. uke 36) foregår ved det sykehuset kvinne skal føde, men dette må vurderes opp mot evt. tilleggsrisikofaktorer, avvikende funn under svangerskapet, lang reisevei m.m.

Kvinneklinikk

 

Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Kvinneklinikkene skal ha tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og flere andre relevante spesialiteter. 

I Helse Nord har vi følgende kvinneklinikker: 

 • Gravide med medikamentelt behandlet (med insulin eller Metformin) diabetes mellitus (pregestasjonell type 1 eller 2 eller svangerskapsdiabetes)
  •  > 35 uker uten kompliserende faktorer kan forløses på fødeavdeling i Hammerfest, ved tvil i dialog med barneavdelingen i Tromsø
 • Kostregulert diabetes som har vært dårlig regulert under svangerskapet (HbA1c > 42 mmol/mol) anbefales også selektert til kvinneklinikk eller fødeavdeling med barneavdeling (gjelder Hammerfest > uke 35 og uten kompliserende tilleggsrisikofaktorer).
 • Preeklampsi (alvorlig)
  • Kan forløses på fødeavdeling etter individuell vurdering evt. i dialog med kvinneklinikken ved gestasjonsalder > 35 uker
 • Foster med påvist utviklingsavvik (med behov for intervensjon kort tid etter fødsel)
 • Veksthemning
  • < 35 uker skal forløses på kvinneklinikk 
  • > 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest
  • > 37 uker uten tilleggssykdommer kan forløses på fødeavdeling etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk
 • Flerlinger/vaginale tvillingfødsler
 • > tvillinger 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest
 • Planlagte vaginale setefødsler selekteres til kvinneklinikk eller fødeavdelingen i Hammerfest (> uke 35). Fødeavdeling uten barneavdeling kan utføre ytre vending av seteleie under keisersnittberedskap samt utføre elektive keisersnitt ved seteleie der indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer – se over.
 • Immunisering med betydning for barnet 
 • Alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller kollagenoser hos mor eller andre alvorlige sykdommer hos mor
 • Tidligere født barn med alvorlig GBS infeksjon
  • Kan forløses i fødeavdeling i Hammerfest 
 • Rusmiddelbruk under svangerskap
  • kan forløses på fødeavdeling i Hammerfest etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk
 • Gravide under LAR-behandling
 • HIV
 • Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med blødningsrisiko
 • Pregravid BMI>40
  • Pregravid BMI> 35 hos flergangsfødende med tidligere normale fødsler kan vurderes for fødsel på fødeavdeling
  • Pregravid BMI>35 og < uke 35+0 dager 
 • Preterm fødsel ≥ 35 + 0 dager 
  • kan forløses ved fødeavdeling uten barneavdeling
  • Friske premature uten kompliserende faktorer (veksthemning7, alvorlig preeklampsi eller annen patologi) mellom fullgått uke 32 og 35 kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest.

 • Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Kravene er gjeldende for hele Helse-Norge, men de kan tilpasses lokale og geografiske forhold.

 • Denne prosedyren beskriver gjeldende seleksjonskriterier med presiseringer som er utarbeidet av et omforent fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer i Helse Nord.

 • Vurderinger og evt. endringer i forhold til kriteriene slik de er formulert i veilederen er utelukkende gjort på bakgrunn av medisinsk forsvarlighet og trygghet for pasienten og ikke med utgangspunkt i dagens situasjon, evt. utfordringer eller «ønsker» fra fagmiljøet.

 • Seleksjonskriteriene gjelder for alle fødeinstitusjoner i Helse Nord, jordmødre, leger og andre yrkesgrupper som håndterer gravide, fødende og nyfødte barn

 • Seleksjonskriteriene gjelder elektiv virksomhet. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt.

Sist oppdatert 29.11.2022