logo Helse Nord

Kreft fagplan

Kreft er en av de store sykdomsgrupper i spesialisthelsetjenesten og rammer i løpet av livet omkring hver tredje person i Norge. 

Kreftforekomsten vil øke betydelig fremover. I de siste tiår har det vært en gledelig økning i andelen som lever fem år etter behandling og som helbredes av kreft.​

Kreftomsorgen i Helse Nord har vært dels organisert basert på den nasjonale kreftplan i fra 1999-2003, den regionale kreftplan fra 2000 og på funksjonsfordeling mellom sykehusene vedtatt av Helse-Nord RHF styret. Siden disse planene ble lagt har det skjedd betydelige endringer innen forebygging, utredning, diagnostikk og behandling av kreftsykdom. Det kreves i dag mer teambasert utredning og behandling. Nye diagnostiske metoder og endrede medisinske og kirurgiske behandlingsmetoder stiller nye krav til organisering, utstyrsanskaffelser og utdanning. I dag har vi også mer kunnskap om senskader og oppfølging av disse. Primærhelsetjenesten har også fått et stadig større ansvar i pasientforløpene. Dette stiller krav til samhandling, utdanning og gode pasientforløp.

For å sikre en oppdatert nasjonal plan for kreftomsorgen ble det iverksatt et nasjonalt arbeid som ble ferdigstilt sommeren 2013. Parallelt med dette iverksatte Helse-Nord arbeidet med ny regional kreftplan. Målet var at Helse Nord skulle være rustet til å møte den fremtidige utvikling og sikre at nordnorske kreftpasienter kan tilbys en likeverdig utredning, behandling og oppfølging som pasienter i de andre regioner.

En bredt sammensatt gruppe fagpersoner innen kreftomsorgen i regionen har ved siden av sin kliniske virksomhet gjennomført et stort arbeid innenfor en kort planperiode. Gjennom god deltakelse fra alle helseforetak og bred høring vil det bli skapt et godt grunnlag for utviklingen av kreftomsorgen i vår nordlige landsdel. Grunnlaget er lagt for en god fremtidsrettet tjeneste i tråd med Helse Nords verdier Kvalitet – Trygghet – Respekt og til gevinst for pasienter og pårørende.


Sist oppdatert 19.01.2021