logo Helse Nord

PUK-strategi

Personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord

PUK-strategien adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor: Vi klarer ikke å rekruttere og beholde nok folk.

Noen få personer som sitter ved et bord

For å kunne yte likeverdige helsetjenester av god kvalitet også i fremtiden må vi redusere personellbehovene. Vi må innrette oss slik at befolkningens forventninger og behov kan oppfylles uten vesentlig flere ansatte.​

Det er nødvendig med en samlet innsats på flere områder for å lykkes. PUK-strategien er retningsgivende for hele foretaksgruppen og gir en overordnet beskrivelse av hvordan vi skal få dette til i praksis.

De åtte styringsmålene i strategien med tilhørende innsatsområder er godt forankret både internt i foretaksgruppen og eksternt i regionen. De sammenfaller også veldig godt med Helsepersonellkommisjonens anbefalinger.

PUK-strategien har et langsiktig perspektiv mot 2038 med oppdatering hvert fjerde år, etter samme syklus som regional utviklingsplan​. 


Strategien følges opp med en 2-årig handlingsplan som tydeliggjør ansvar, prioriterte satsninger og delmål på kort sikt.

Les hele strategien:

PUK-strategi - strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord 

Sist oppdatert 16.05.2023