logo Helse Nord

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - strategi for Helse Nord RHF 2023-2027

Helse Nord RHFs strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til å styrke forutsetningene for kontinuerlig forbedring og bedre pasientsikkerhet i Helse Nord i årene som kommer. 

Sykepleier holder hånden over en pasients hånd. Omsorg.

Kvaliteten i sykehusene våre er god, men behovet for forbedring og utvikling vil alltid være tilstede. De ansatte er den fremste ressursen vi har når tilbudet skal forbedres. Deres kjennskap og erfaring om hvordan lokale prosesser virker og faglige kompetanse, er helt nødvendige forutsetninger for kontinuerlig forbedring og ivaretakelse av pasientsikkerheten. Ledere har derfor et særskilt ansvar for at ansatte trives godt på arbeidsplassen og at vi har en kultur hvor det oppleves trygt å foreslå endringer og melde fra om feil. 

Vi som ledere skal også sørge for at det settes av tid i arbeidshverdagen til å teste forbedringsideer. Arbeidsmiljø, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet må derfor ses i sammenheng når vi skal utvikle en enda bedre og tryggere spesialisthelsetjeneste.

Strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Sist oppdatert 22.03.2023