logo Helse Nord
En mann med hånden på haken

Hørsel, fagnettverk

​Formålet til fagnettverk for hørselsrehabilitering (fagnettverk Hørsel) i Helse Nord, er å styrke samarbeidet mellom helseforetakenes fagmiljøer innen hørselsområdet. Nettverket skal også medvirke til en bedre oversikt over status og behov i forhold til styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.

Som et ledd i kronikersatsingen vedtok Helse Nord RHF i 2006 å etablere et fagnettverk innen hørselsrehabilitering. Bakgrunnen er handlingsplanen "Et helhetlig rehabiliteringtilbud til hørselshemmede” fra Sosial- og helsedepartementet i 2002. I bestillerdokumentene fra departementet for 2004 og 2005 ble Helse Nord RHF pålagt å følge opp handlingsplanen. Denne oppfølgingen førte i 2006 til at det gjennom kronikersatsingen ble gitt støtte til fagnettverket.

Hørselssentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) fikk ansvar for å etablere det faglige nettverket. Det ble formelt dannet på et møte ved UNN i Tromsø 24. og 25. august 2006. Deltakere på det første møtet representerte Spesialistlegesenteret i Karasjok, UNN (ØNH-avdelingen og Lærings- og mestringssenteret), sykehusene i Harstad og Narvik, Nordlandssykehuset Bodø, Helgelandssykehuset Rana og Sandnessjøen og Helse Nord RHF.

I menyen til venstre finner du informasjon om aktiviteten i fagnettverket. For eksempel finner du referat fra alle samlingene nettverket har hatt, med de enkeltes presentasjoner og tilhørende dokumenter. Temaoversikten gir en rask oversikt over alle temaene nettverket har tatt opp.Fagnettverket er åpent for alle i Helse Nord som på en eller annen måte arbeider med hørsel og hørselsrehabilitering.

Det omfatter alle audiografer, audiopedagoger, audioingeniører og -fysikere, ønh-spesialister og ansatte ved Lærings-og mestringssentrene. Men nettverket kan også være aktuelt for andre yrkesgrupper.

I tillegg er nettverket åpent for ansatte i Statped og NAV som arbeider med rehabilitering av hørselshemmede.

Det opereres ikke med formell medlemsliste. Nettverket består av de som deltar på møtene og/eller i arbeidsgrupper nedsatt av nettverket. Deltakerliste for det enkelte år er publisert under møtereferatet.

Nettverk for hørselsrehabilitering har et arbeidsutvalg bestående av følgende personer:

Kristoffer Mosti (NLSH Bodø)
Camilla Mikalsen (UNN Tromsø) - kasserer
Mai Lill Eriksen (Statped Nord) - sekretær
Siw Laila Olsen (NAV hjelpemiddelsentral Finnmark)
Ken Gunnar Mathisen (Helgelandssykehuset Rana)
Mariann Høydahl (NAV hjelpemiddelsentral Nordland)

Audiopedagog Mai Lill Eriksen erstatter Hedvig Krane som Statped Nords representant fra. 02.06.2015.
Audiofysiker Jan Erik Israelsen ble på årsmøtet 02.10.2015 erstattet av audiograf Kristoffer Mosti som Nordlandssykehusets representant. Arbeidsutvalget velger selv ny leder.


Nedenfor finner du foreløpige retningslinjer for Nord-Norsk fagnettverk hørsel.
Fagnettverket

Mandat      

Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling
Fremme fagutvikling og forskning
Fremme engasjement og samarbeid innen fagfeltet
Registrere udekte behov i landsdelen
 
Deltagere 

Ansatte i helseforetakene
Ansatte i Statped Nord
Avtalespesialister med ansatte
Ansatte i NAV: Hjelpemiddelsentral og arbeidsrådgivning
 
Økonomi

Deltagelse i fagnettverket skal være en del av ansettelsesforholdet
Fagnettverket mottar årlig støtte fra Helse Nord RHF på kr. 150 000
 
Nettverksmøter

Fysisk samling over to dager en gang i året
Møtested er Bodø eller Tromsø
Praktisk arrangement ivaretas av stedlige representanter
 

Arbeidsutvalg

Mandat

Arbeidsutvalget skal:

Arbeide etter oppdrag fra fagnettverket
Være høringsinstans i aktuelle saker
Være en adresse for offentlige instanser
Være en pådriver for erfaringsutveksling, kvalitets- og fagutvikling
Være faglig koordinator for fagnettverksmøtene
Skrive en kort årsrapport som legges fram for nettverket og Helse Nord RHF

Representanter

Arbeidsutvalget skal ha 6 representanter fra helseforetak, avtalespesialister, NAV og Statped Nord
Representanter velges av fagnettverket
Hvis en representant går ut av arbeidsutvalget skal denne erstattes av en representant fra det gjeldende foretak
Hver representant velges for en periode på 2 år.
 
Ledelse.

Arbeidsutvalget velger selv leder og nestleder, økonomiansvarlig og sekretær
Dersom leder i perioden går ut av vervet, rykker nestleder opp som midlertidig leder. Ny leder velges så snart som mulig, av og blant representantene i arbeidsutvalget for resterende del av valgperioden
Dersom nestleder går ut av vervet, velges ny nestleder av og blant representantene i arbeidsutvalget, for resterende del av valgperioden. I perioder hvor nestleder fungerer som midlertidig leder, vil nestledervervet stå ubesatt
Møtefrekvens

Et fysisk møte i året.Fakturaadresse
Nedenfor finner du fakturaadresse med mere dersom fagnettverket skal dekke reiseutgifter eller andre utgifter.
Fakturaadresse:UNN Tromsø, Høresentralen v/Giske Sindberg Hansen​, 9038 Tromsø

Faktura skal merkes:
Kostnadssted: 193013
Prosjektnummer: 14005

Møtereferater og presentasjonerSist oppdatert 05.04.2024