logo Helse Nord

Hva er et fagnettverk?

Helse Nord RHF fordeler årlig midler til regionale fagnettverk. Søknadsfristen er 1. februar. Nettverkene er en viktig møteplass for helhet og samhandling, kvalitetsforbedring, utvikling og deling av kompetanse.

Tastatur
Regionale fagnettverk etableres etter initiativ fra fagmiljøene i helseforetakene. Alle faggrupper kan opprette regionale fagnettverk, også faggrupper uten helsefaglig utdanning. Fagmiljøene ved UNN har et særlig ansvar for å etablere fagnettverk. 
 
Både etablerte og nyopprettede nettverk kan søke støtte. Noen regionale fagnettverk vil være permanente, mens andre vil fungere i kortere perioder for å dekke konkrete behov.
 
Søknaden må være godkjent av Helse Nord RHF før midler overføres og kostnader kan påløpe.
 

Hvordan søke midler til fagnettverk

For å søke midler må fagnettverket være regionalt. Unntaket er dersom fagfeltet ikke finnes i alle helseforetakene.
 
Søknaden må inneholde:
 
 • Navn på fagnettverket
 • Ansvarlig søkers navn og arbeidssted
 • Beskrivelse av formål med nettverket og planlagte aktiviteter
 • Program for aktiviteter det søkes støtte til
 • Budsjett 
 
Søknaden må være forankret/godkjent hos ledelsen i foretaket ved at foretaksdirektør/assisterende foretaksdirektør eller klinikksjef har anbefalt søknaden.
 
Søknaden merkes med saksnr. 2023/1473​ og sendes til postmottak@helse-nord.no. Ved spørsmål ta kontakt med Siw Skår, siw.skaar@helse-nord.no, tlf. 951 29 401 
 

Det kan søkes om tilskudd til:
 • Leie av møtelokale og enkel bespisning
 • Reise, overnatting og eventuelt honorar til foredragsholdere
 • Innhenting av faglig underlag/dokumentasjon, f.eks. utredninger, informasjonsinnhenting
 • Informasjonsformidling, eventuelle merkostnader ved særskilte oppdrag som etterspørres av overordnede myndigheter eller andre
 
Det gis ikke tilskudd til:
 • Reise- og oppholdsutgifter for deltakerne i fagnettverkene
 • Utgifter til brukerrepresentasjon i nettverket
 • Servering av alkohol

Helse Nord vil prioritere regionale fagnettverk som bidrar til:

 • Helhet og samhandling
 • Kvalitetsforbedring
 • Kompetansebygging
 • Fagutvikling

Tildelte midler overføres til helseforetaket som står som ansvarlig søker. Helseforetakene har ansvar for at midlene brukes til å gjennomføre de omsøkte tiltak. Tildelte midler skal brukes inneværende år og kan ikke overføres. 

 

Sist oppdatert 05.04.2024