logo Helse Nord

Intern høring: Diagnostiske funksjoner

Helse Nord RHF inviterer helseforetakene til høring på tiltak innen området diagnostiske funksjoner. Høringsfristen er 24. april 2024.

Publisert 06.03.2024
Sist oppdatert 08.04.2024
Et par personer med munnbind

Helse Nord RHF inviterer helseforetakene til høring på tiltak innen området diagnostiske funksjoner, ut fra høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord, og styrets vedtakspunkt 3 i behandlingen av styresak 26-2024 i møte 28.februar 2024:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sende foreslåtte tiltak for diagnostiske funksjoner på intern høringsprosess i helseforetakene, for deretter å starte arbeidet med tiltak på dette området tidlig i 2024.

Vi ønsker høringsinnspill til både tiltak og organisering av samarbeid i regionen slik dette framkommer i delrapporten Diagnostiske funksjoner. Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten foreslo åtte områder for tiltak, uavhengig av organisasjonsmodell. Disse er: 

 • Beholde og rekruttere personell 

 • Oppgavedeling 

 • Endring av vaktordninger 

 • Redusere uønsket variasjon 

 • Frigjøre tid hos helsepersonell 

 • Bruk av teknologi og kunstig intelligens 

 • Medisinsk teknisk utstyr 

 • Mer hensiktsmessig bruk av private leverandører 

Et viktig premiss er at prøve- og billedtakning fortsatt skal gjennomføres desentralt.  

Arbeidsgruppen har også utredet og foreslått nye måter å organisere samarbeidet og jobbe med ovenstående tiltak på, for å oppnå en bedre oppgave- og funksjonsdeling innen laboratoriemedisin og radiologi. Flertallet i gruppa har anbefalt en samarbeidsmodell, som innebærer følgende:  
 

 • Det inngås et forpliktende samarbeid mellom helseforetakene i Helse Nord  

 • Foretakene er Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, og også Helse Nord IKT der det er relevant 

 • Foretakene skal inngå gjensidig forpliktende avtaler om: 

  • Felles protokoller, prosedyrer og rutiner  

  • Kvalitetsarbeid f.eks. ved implementering ved nytt utstyr  

  • Oppfølging av regelverk og forskrifter 
    
  • Rådgivning, opplæring og internundervising  

  • Plan for vaktsamarbeid 

  • Bruk av kritisk personell/situasjoner med mangel på personell 

 • Det etableres et samarbeidsorgan med avtalt representasjon, mandat og møtestruktur. 

 • Samarbeidet skal baseres på konsensus, altså enighet. 

 • Foretakene skal samarbeide direkte seg imellom for å løse oppgaver på tvers av foretaksgrensene innen diagnostiske fag.  

 • Helse Nord RHF inngår ikke som part i dette samarbeidet. Helse Nord RHFs rolle vil være at beslutning om samarbeid og hva avtalene minimum skal regulere skjer i foretaksmøtet. Helse Nord RHF som eier gir et oppdrag til de 4 (5) foretakene, og følger dette opp gjennom eierstyring. 

 • De åtte omtalte tiltakene i kap. 5.1-5.8 i rapporten, og potensiale for å jobbe aktivt med disse både i eget foretak og i samarbeid med øvrige foretak

 • Samarbeidsmodellen slik den er beskrevet i arbeidsgrupperapporten kap. 6.1., med de forutsetningene som er lagt inn i modellen, herunder:

  • Ledelse og sekretariat for samarbeidsorganet, og en mulig koordinatorfunksjon.

  • Behov for ett eller to samarbeidsorgan, samt undergrupper.

  • Konsensusprinspippet i modellen, og videre saksgang ved uenighet både i samarbeidsorgan og hos de fire administrerende direktørene.

 • Særskilte utfordringer innen henholdsvis laboratoriemedisin og radiologi.

 • Andre forslag til tiltak i funksjons- og oppgavedeling og samarbeidsformer, ut over de som er foreslått i rapporten.

Det pågår allerede flere regionale prosesser for samarbeid innen radiologi, uten at disse forskutterer forslagene i arbeidsgrupperapporten fra november 2023. 

 • Forberedelse for innføring av kunstig intelligens (KI) i radiologi i helseforetakene. Arbeidet skjer i en regional arbeidsgruppe ledet av Helse Nord RHF. Arbeidet med en slik implementeringsplan er vedtatt i styresak 146-2023, og arbeidsgruppen er igangsatt i februar 2024. 

 • Utredning av muligheter for regional bakvaktsordning innen radiologi. Arbeidet skjer i en regional arbeidsgruppe ledet av RHF-et. Arbeidet er initiert pga. kritiske utfordringer i bakvaktsordningen, jf. sak i regionalt direktørmøte 15.2.2024, og arbeidsgruppen er igangsatt 01.03.2024.

Høringsperioden er 6. mars – 24. april 2024. 

Høringssvar bes sendes til postmottak@helse-nord.no og i kopi tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no.

Høringssvarene er offentlige og vil bli lagt ut på våre nettsider.

   

  Portrettbilde Tove Klæboe Nilsen

  Tove Klæboe Nilsen

  Direktør, forskning og innovasjon

  tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no 986 84 862

  Endring og omstilling i Helse Nord

  Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
  Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
  Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox