logo Helse Nord

En analyse av utvalgte regionfunksjoner ved Oslo Universitetssykehus

På oppdrag fra sekretariatet i Kvinnsland-utvalget har Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) analysert deler av virksomheten ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Publisert 30.11.2016
Sist oppdatert 20.03.2017

​Formålet med analysen var å finne ut om behandlingstjenester som i dag kun utføres ved OUS, kan fordeles ved flere sykehus i Helse Sør Øst, samt å beskrive innholdet og volumet for disse tjenestene.

Utvalg og metode.

SKDEs analyse hviler på forutsetningen om at pasienter som bor langt unna OUS, men som får sin behandling der, fortrinnsvis mottar tjenester som har karakter av å være regionale tjenester. Gitt denne forutsetningen, begrenses pasientutvalget til å gjelde bosatte i Helse Sør-Øst med unntak av de som i stor grad benytter OUS som lokalsykehus, det vil si Oslo kommune og Akershus fylke. Landsfunksjoner og oppgaver som allerede er fordelt i Helse Sør-Øst (funksjonsfordelte oppgaver) er også ekskludert fra analysene i den grad de lar seg identifisere i NPR.

Kliniske områder som er vurdert

De fagområdene som vurderes å ha regionfunksjoner ved OUS med et visst volum, og som dermed kan vurderes fordelt på flere behandlingssteder, er kreftbehandling, nevrokirurgi, avansert kirurgi ved netthinneløsning, ablasjon ved atrieflimmer og assistert befruktning. OUS ivaretar en rekke andre høyspesialiserte regionoppgaver, men ut over de nevnte, har ikke SKDE klart å identifisere regionfunksjoner med store pasientvolumer.

Hele rapporten finnes her

Kvinnslandutvalget har utredet hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten skal organiseres og legger frem sin innstilling i form av en NOU 1.desember.