logo Helse Nord

Etterspurte analyser fra SKDE

Analyseseksjonen i SKDE har i løpet av 2022 bidratt med analyser til de nasjonale utredningene Kvinnehelseutvalget, Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen.

Publisert 10.01.2023
Ansatte i SKDE, møte, presentasjon

​​Analyseseksjonen utarbeider og leverer jevnlig analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord RHF, helseforetak i regionen og andre bestillere for å bidra med relevant styringsinformasjon. Tidvis får seksjonen også oppdrag fra nasjonale utvalg. 

I 2022 har Kvinnehelseutvalget, Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen bedt om analyser fra SKDE innen ulike helsetjenester. Analysene er en del av vurderingsgrunnlaget til utvalgene og ble levert høsten 2022. Etter planen skal de to utvalgene og kommisjonen levere sine rapporter i løpet av første kvartal i 2023. ​

​Analyser innen gynekologi og hjertemedisin 

​Til Kvinnehelseutvalget ble det levert et utvalg av analyser av geografisk variasjon i bruk av helsetjenester, hovedsakelig innen gynekologi, fødselshjelp og hjertemedisin.  

​​Innen fagområdet gynekologi og fødselshjelp leverte analytikerne tall på endometriose, kolposkopi, helsetjenester for mor i barselstiden og reinnleggelser av nyfødte i barselstiden. De fant blant annet ut at hvor du bor kan avgjøre hvor sannsynlig det er at du får operasjon for endometriose. Tall for 2019—21 viser at det fortsatt er stor geografisk variasjon i bruk av inngrep for endometriose i Norge.​

​Innen fagområdet hjertemedisin så analytikerne nærmere på andel pasienter som får PCI etter angiografi, polikliniske undersøkelser for eldre med hjertesvikt og ekkokardiografi for eldre. Et av funnene var at andelen som fikk PCI etter angiografi var 14,1 prosent høyere for menn enn for kvinner.  

​​Her finner du analysene SKDE har sendt til Kvinnehelseutvalget

​​Små endringer i geografisk variasjon 

​Sykehusutvalget ba SKDE om å bidra med analyser av utvikling i geografisk variasjon for noen utvalgte helsetjenester i perioden 2015—2021. I tillegg ble det levert en analyse av utvikling i kvalitet i spesialisthelsetjenesten i Norge de siste fem—ti årene, basert på et utvalg kvalitetsindikatorer. 

​​Resultatene viser at det har vært små endringer i graden av geografisk variasjon i løpet av denne perioden, men i noen tilfeller har graden av variasjon økt noe. Funnet er i tråd med det Riksrevisjonen påpekte i sin undersøkelse i 2019 om at de regionale helseforetakene og helseforetakene i liten grad hadde “brukt forbruksrater til å følge opp den faglige praksisen og kapasiteten”. 

Her finner du analysene SKDE har sendt til Sykehusutvalget ​​​

​​Oppdaterte tall til Helsepersonellkommisjonen 

​​​SKDE har også levert tallgrunnlag til Helsepersonellkommisjonen. Det dreier seg om oppdaterte figurer fra Helseatlas for Barn, Helseatlas for Dagkirurgi og Revurderingsprosjektet.  

​En av de ansatte i SKDE, professor emeritus Olav Helge Førde, er også oppnevnt som medlem i kommisjonen. 

​— Dette viser at SKDE har tillit som leverandør av analyser til store nasjonale utredninger på oppdrag både fra den sentrale helseforvaltningen. Dette er en inspirasjon for oss til stadig å utvikle vår analysevirksomhet, noe som er en av våre strategiske satsninger de nærmeste tre årene, sier direktør i SKDE, Barthold Vonen. ​

​FAKTA 

​​​SYKEHUSUTVALGET ble oppnevnt i statsråd 4. februar 2022. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Blant annet skal det vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere finansieringsordningen for sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene. Utvalget ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen. Utvalget skal legge fram sin tilråding innen 31. mars 2023. 

Her kan du lese mer om Sykehusutvalget ​

​​​KVINNEHELSEUTVALGET ble oppnevnt av regjeringen 5. mars 2021 og målet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Utvalget skal se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. De skal også undersøke hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. Utvalget ledes av professor i strategi og ledelse Christine Meyer. Utredningen leveres som en NOU innen 8. mars 2023. 

Her kan du lese​ mer om Kvinnehelseutvalget​​

​HELSEPERSONELLKOMMISJONEN ble etablert av Kongen i statsråd 17. desember 2021. Formålet er å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet. Kommisjonen består av 16 medlemmer og ledes av Gunnar Bovim. Kommisjonen skal legge fram sin utredning (NOU) innen 1. februar 2023. 

​Her kan du lese mer om Helsepersonellkommisjonen ​