logo Helse Nord

Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar. 

Publisert 29.08.2023
Et barn iført gul regnfrakk

Foto: Colourbox

Det er en av årsakene til at et nytt nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge nå har fått nasjonal godkjenning av Helsedirektoratet.

Registeret, som har fått navnet Kvalitetsregisteret for psykisk helsevern barn og unge (KVABUP), skal driftes via Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Det forteller Børge Mathiassen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN og faglig registerleder ved Nasjonalt register for psykisk helsevern for barn og unge.

Vet for lite om kvaliteten på tjenestene 

Når så mange barn og unge i Norge mottar helsehjelp fra innen psykisk helsevern hvert år, tar man kanskje for gitt at kvaliteten er lik overalt. Det kan man ikke:


— Det er stor variasjon i helsetjenestene som gis til barn og unge med psykiske lidelser. De siste årene har det vært publisert flere rapporter som indikerer at det er uønsket variasjon i spesialisthelsetjenestene til barn og unge med psykiske lidelser. Vi håper etableringen av registeret vil gjøre det mulig å analyse årsakene til den uønskede variasjonen, sier Børge Mathiassen.


Registeret vil forhåpentligvis også legge til rette for at variasjonen reduseres og det blir mer forutsigbart hvilken helsehjelp barn og deres familier kan forvente.

 
— I dag vet vi lite om kvaliteten på de tjenestene som gis. Et nasjonalt register vil kunne gi pasientgruppene informasjon om kvaliteten på tjenestene. Vi har en plan om å publisere rapporter som vil være tilgjengelige for alle. Dette er informasjon brukerorganisasjonene kan benytte i sin dialog med politikere, helsemyndigheter og ledere i tjenesten, forteller Mathiassen.

Vil kunne avdekke forbedringsområder

Dataene som kommer inn til kvalitetsregisteret kan dessuten benyttes til å analysere driften og avdekke forbedringsområder. Kunnskapen man får skal komme både fagfolk, pasienter og pårørende til gode i form av enda bedre tjenester.


— Vi vil vite mer om nytten av behandlingen i PHBU er på et nivå som kan forventes ut fra evidensbasert praksis. Psykisk helsevern for barn og unge er et fagområde hvor det foregår lite forskning på ordinær klinisk praksis. Etableringen av registeret vil legge til rette for forskning og internasjonalt samarbeid, mener Børge Mathiassen. 


— Hva vil det si for dere i kvalitetsregisteret å oppnå nasjonal status? 
— Ved etablering og drift av et nasjonalt register er det mange juridiske, tekniske og faglige problemstillinger som må håndteres. Vi som arbeider i spesialisthelsetjenesten er fagpersoner som har begrenset kunnskap om disse problemstillingene. En nasjonal status for registeret vil gjør at vi får faglig drahjelp til å etablere registeret og til å utvikle en organisasjon som kan drifte registeret, sier Mathiassen. 


Det nasjonale kvalitetsregisteret for psykisk helsevern for barn og unge er det sjette medisinske kvalitetsregisteret i Norge innen psykisk helse og rus.