logo Helse Nord

Felleseide nasjonal selskaper

Noen oppgaver løser Helse Nord gjennom følgende nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Pasientreiser ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste, Luftambulansetjenesten, ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

Helsetjenestens driftsorganisasjon

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Sykehusbygg

Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

SykehusinnkjøpSist oppdatert 10.08.2022