logo Helse Nord
Hva gjør Helse Nord RHF?format=webp&

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen følgende områder: Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen. 

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med. Pasienter og pårørende skal kunne benytte de private aktørene med avtale, på lik linje med sykehusene.

Noen oppgaver, som for eksempel innkjøp, pasientreiser og luftambulansetjenester koordineres av felleseide nasjonale selskaper som de fire helseregionene eier sammen.

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

  • Primærhelsetjenesten drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 

  • Spesialisthelsetjenesten drives av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Tjenesten består blant annet av sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og røntgen. 

Ansvarsfordelingen mellom de regionale helseforetakene og kommunene er blant annet knyttet til graden av spesialisering av tjenestene. 


Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og og seks helseforetak (HF).

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø. Helse Nord RHF har om lag 70 medarbeidere. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i  helseforetakene i Helse Nord.​ Flere av helseforetakene har også ungdomsråd.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord.

Helse Nord RHFs visjon er:  

Sammen om helse i nord 

Visjonen er vårt ønskede fremtidsbilde som vi strekker oss mot. Vi får til mer sammen og med basis i vårt verdigrunnlag: kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. 

Vi får til mer når helseforetak samarbeider seg imellom og sammen med kommuner og andre helse- og samfunnsaktører. Helsetjenesten er til for pasienter og pårørende, og sammen med dem kan vi utvikle og gi gode helsetilbud. Sammen har vi et felles ansvar for en sammenhengende helsetjeneste i nord. 

Helse handler her både om helsetilstanden i befolkningen og om utvikling av helsetjenesten. Vi skal sammen bidra til best mulig helse i befolkningen, og det skal vi klare gjennom å stadig utvikle helsetjenestetilbudet i nord. 

Helse Nord RHF bygger kultur og adferd gjennom verdiene: 

  • kvalitet 
  • trygghet 
  • respekt 
  • lagspill 
Kvalitet, trygghet og respekt er nasjonale verdier for spesialisthelsetjenesten. Gjennom godt lagspill skal vi bidra til en spesialisthelsetjeneste som lever opp til verdiene. 

Helse Nord RHF har føyd til lagspill som en ny verdinorm i strategien. Som lagspillere tenker vi helhetlig, vi samhandler og deler vår kunnskap og erfaring. Vi tar et felles ansvar for å sikre at vi løser oppgavene med god kvalitet både i prosess og resultat. Vi gjennomfører samfunnsoppdraget til beste for pasientene og til nytte for samfunnet, og møter hverandre med respekt og åpenhet. Pasienter og pårørende er viktige medspillere på laget vårt. Med verdien lagspill forsterker vi vår visjon sammen om helse i nord

Her er også lenke til våre etiske retningslinjer:

Etiske retningslinjer

Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn. 


Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva Helse Nord skal gjøre. Bestillingene til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument.

Oppdragsdokumentet leveres fra vår eier Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. 

På samme måte styrer det regionale helseforetaket sine helseforetak. Årlig gis oppdragene til helseforetakene, og oppdragsdokumentet overleveres formelt i foretaksmøte.


Helse- og omsorgsministeren kan også kalle inn til foretaksmøter flere ganger dersom han/hun mener det trengs.

Selv om helseministeren "eier" de regionale helseforetakene er foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. 

Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget? Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet. Sist oppdatert 14.09.2022