logo Helse Nord

Søk om tilskudd

Nå kan din brukerorganisasjon søke om aktivitetstilskudd fra Helse Nord for 2024. Det lyses også ut driftsmidler til paraplyer for brukerorganisasjoner, og for sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge. Søknadsfristen er 10. januar 2024.

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF
Publisert 16.11.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
Hender og penger

Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner og Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner for brukerorganisasjoner skal bidra til å øke brukermedvirkning i Nord-Norge.

Tiltakene skal være relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver, og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

Driftstilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep gis til sentre som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir.

Helse Nord RHF tildeler etter føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsenter.

I lenkene nedenfor finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du søker:

 

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler