logo Helse Nord

Tilskudd til brukerorganisasjoner – innspill til endringer for ordningen

Helse Nord RHF inviterer brukerorganisasjoner i Nord-Norge til å komme med innspill til foreslåtte endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner. Frist for å komme med innspill er 18. oktober 2023.  

Publisert 15.09.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
En plante som vokser ut av mynter
Du kan gi dine innspill på endringer i tilskuddsordning for brukerorganisasjoner. Fristen er 18. oktober 2023.

Innspill kan sendes til postmottak@helse-nord.no, merket med saksnummer 2023/190 og Innspill innretning brukertilskudd.

Bakgrunn

Helse

Nord RHF har en tilskuddsordning rettet mot brukerorganisasjoner.

Formålet med Helse Nord RHFs tilskuddsordning til brukerorganisasjoner er:

å understøtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten (f.eks. helsefelleskap).

Ordningen er i tillegg et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser, samt for å nå Helse Nords aktuelle prioriterte områder og gjeldende strategiske mål.

Det er behov for å spisse tilskuddsordningen og tiltak det kan søkes om penger til som bidrar til å nå formålet med ordningen..  

Regionalt brukerutvalg behandlet foreslåtte endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen i sitt møte 12.–13. september 2023. 

Foreslåtte endringer og innretning på tilskuddsordningen

Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner – aktivitet som kan støttes

Det foreslås at følgende aktiviteter kan motta støtte, i tråd med formålet for tilskuddsordningen:

A: Brukerorganisasjonenes rekruttering, opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter i helsetjenesten:
Å involvere brukere og gi dem innflytelse er en forutsetning for god kvalitet. Det er bare de som mottar helsehjelp hos oss som kan si noe om hvordan de opplever å motta denne hjelpen. Helseforetakene har Brukerutvalg og Ungdomsråd samt brukerrepresentasjon i flere faste utvalg som for eksempel samarbeidsorgan i helsefelleskapene, Klinisk etisk komite (KEK), forskningsutvalget og overordnet kvalitetsutvalg. Brukerrepresentanter oppnevnes i alle aktuelle prosjekter og følges opp av Brukerutvalget. Også kommunene trenger brukerrepresentanter i vår felles helsetjeneste. 

Tilskudd kan søkes på egne rekrutterings- og opplæringstiltak (fysisk eller digitalt), men også deltakelse i kurs/opplæring i regi av andre.

B: Brukerorganisasjonenes rekruttering, opplæring og oppfølging av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten:
Likepersonsarbeid utgjør en betydelig ressurs for helse- og omsorgstjenestene. Likepersonsarbeid er organisert samhandling mellom mennesker med like helseerfaringer. Målet med likepersonsarbeid er å gi støtte, veiledning og hjelp. Dette kan foregå på ulike måter, for eksempel gjennom gruppetilbud og pasientvertordninger i sykehus.

C: Brukerorganisasjonenes egne lærings- og mestringstiltak:
Det kan gis tilskudd til faglige kurs/opplæringstiltak knyttet til å mestre/leve med funksjonsnedsettelse og sykdom. Aktiviteten kan gjennomføres i egen regi, eller i samarbeid med andre. Tentativt faglig program/innhold må spesifiseres i søknaden.

Tiltak i henhold til punkter nevnt ovenfor som er rettet mot samiske pasienter og personer med flerkulturell bakgrunn, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), samt tiltak rettet mot barn og unge med langvarig behov for helsehjelp og deres familier vil kunne styrke søknaden.

Samarbeid med andre organisasjoner, kommuner og helseforetak anses som positivt.

Det foreslås en spesifisering i utlysningen om at følgende ikke kan støttes over aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner:  

  • Tilskudd til drift for å dekke kostnader som f.eks. innkjøp av utstyr, husleie o.l.
  • Ulønnet arbeidsinnsats
  • Aktivitet som fullt ut er støttet økonomisk av søkerorganisasjonen eller andre parter
  • Virksomhet rettet mot NAV eller andre organ som ikke er en del av helsetjenesten
  • Søknader/aktivitet som ikke viser til faglig innhold
  • Søknader/aktivitet som i hovedsak vurderes som sosiale tiltak kan ikke prioriteres

Det foreslås at maksimalt beløp som kan tildeles per søkerorganisasjon til aktivitetstilskudd er kroner 200 000,-. Dette på bakgrunn av at Helse Nord RHF har en begrenset ramme til disposisjon. 

Søknader fra landsdekkende organisasjoner/organisasjoner utenfor Nord-Norge må beskrive om planlagte tiltak skal gjennomføres i Nord-Norge, og i hvilken grad pasienter/brukere i Nord-Norge vil få nytte av tilbudet.

Tilskudd/midler til drift av paraplyorganisasjoner kan søkes som tidligere. Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner gis for å understøtte brukerorganisasjonens arbeid, gjennom opplæring, informasjonsformidling, nettverksarbeid og lignende, i tråd med overordnet formål med ordningen (se beskrivelse av formål med ordningen under bakgrunn i dette brevet). 

Det foreslås å tydeliggjøre hvilke forventninger Helse Nord RHF har til paraplyorganisasjonens virksomhet gjennom tildeling av driftsmidler/tilskudd:

  • Rekruttering av brukerrepresentanter til brukerutvalg og ungdomsråd i spesialisthelsetjenesten
  • Opplæring av brukerrepresentanter som kan bidra på system- og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten, gjerne felles undervisningsopplegg
  • Videreformidling av informasjon fra Helse Nord til regionens pasient- og brukerorganisasjoner
  • Være kontaktpunkt for medlemsorganisasjoner og for Helse Nords kontakt med medlemsorganisasjonene

Videre stilles det som krav at søkerorganisasjoner som er utenfor Nord-Norge må oppgi hvor stor andel av aktiviteten som utføres i Nord-Norge, og på hvilken måte våre pasient- og brukerorganisasjoner vil få nytte av tilbudet.

Fordeling av tilskuddsmidlene

Den totale tilskuddsrammen på inntil 4,7 millioner kroner vil som tidligere fordeles på de to søknadstypene driftstilskudd til paraplyorganisasjoner og aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: