logo

Forskningsseksjonen

Forskningsseksjonen i SKDE har pågående forskningsprosjekter innen mange fagområder: hjerte-karsykdommer, kreft, psykisk helse og muskel-skjelettsykdommer.

En person som arbeider på en datamaskin

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

​​Forskningsseksjonens oppdrag er gjennom ulike analyser å forsøke å for­klare praksisvariasjon i helsetjenesten, blant annet gjennom det seksårige forskningsprosjektet “Likeverdige helsetjenester — uansett hvor du bor?” som er tildelt midler fra det regionale forskningssamarbeidet KlinReg.​​

 
Under artikler og publikasjoner vil du finne vitenskapelige artikler fra forskningsprosjekter tilknyttet SKDE. 
 

Forskningsprosjekter i SKDE

KlinReg-prosjekt

SKDE har ledet et arbeid med å utvikle et regionalt forskningssamarbeid som resulterte i en prosjektsøknad til Helse Nord RHF om forskningsmidler innenfor den nye søknadstypen KlinReg.
 
Prosjektsøknaden fikk tildelt KlinReg-midler fra 2019 til det seksårige forskningsprosjektet «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? - Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater». 

Prosjektleder: Lise Balteskard, dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivende lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Prosjektdeltakere:
 • Frank Olsen, stipendiat. Cand.polit., ph.d.-stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, analytiker/forsker ved SKDE
 • Lise Balteskard, hovedveileder. Dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivende lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Bjarne Koster Jacobsen, biveileder. Dr.scient, professor i epidemiologi, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
Tidsramme: 2018—2022
Prosjektstatus: Avsluttet
Forskningsfelt: Small area variation

Om prosjektet: 

Det overordnede tema for denne avhandlingen var geografisk og sosioøkonomisk variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenester. I avhandlingen ble tre forskjellige typer helsetjenester studert. I analysene ble det benyttet komplette populasjonsdata på individnivå, med høy grad av kompletthet og høy kvalitet, fra nasjonale registre (Norsk Pasient Register, Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå).

De overordnede målsettingene i avhandlingen var å: 

1) utforske geografisk variasjon i forbruket av tre forskjellige helsetjenester i Norge

2) utforske sosioøkonomisk variasjon i forbruket av tre forskjellige helsetjenester i Norge

3) undersøke hvorvidt geografisk variasjon i forbruk av disse helsetjenestene kunne forklares med forskjeller i sosioøkonomisk status

I artikkel I ble sykehusinnleggelser for barn i alderen 1-16 år studert. I artikkel II ble pakkeforløp for kreft for lunge-, colorectal-, prostata- og brystkreft studert, og det ble fokusert på to forskjellige populasjoner; i) andelen pakkeforløpspasienter som ikke hadde den aktuelle krefttypen, og ii) andelen kreftpasienter som ble inkludert i pakkeforløp. I artikkel III ble atrieflimmerpasienter og andelen som ble behandlet med ablasjon studert.

Betydelig geografisk og sosioøkonomisk variasjon ble funnet, og den geografiske variasjonen kunne ikke forklares med forskjeller i sosioøkonomisk status mellom de geografiske områdene. Barn med foreldre med lavt utdanningsnivå hadde størst sannsynlighet for å bli innlagt og flest innleggelser pr barn, og samtidig de minst alvorlige innleggelsene. Kreftpasienter i den høyeste inntektsgruppen hadde størst sannsynlighet for å bli inkludert i pakkeforløp, mens for andelen pakkeforløpspasienter som ikke hadde den aktuelle krefttypen ble det ikke funnet noen systematiske forskjeller mellom inntekts- og utdanningsgruppene. Atrieflimmerpasienter med høy utdanning og/eller høy inntekt ble oftere behandlet med ablasjon, og utdanningseffekten var sterkere med økende alder.​

Variasjonen som er dokumentert i denne avhandlingen utfordrer oppfattelsen om at helsetilbudet og medisinsk praksis i Norge er rasjonell og evidensbasert. Kapasitetsforskjeller kan antagelig forklare deler av den geografiske variasjonen, og forskjeller i behov kan antagelig forklare noe av den sosioøkonomiske variasjonen. For å forstå årsakene til variasjon må man også studere hva som ligger bak kliniske beslutninger, dvs. både pasientenes og legenes preferanser, samt lokale tradisjoner og klinisk praksis.

Artiklene i avhandlingen:

Olsen F, Balteskard L, Uleberg B, Jacobsen BK, Heuch I, Moen A. Impact of parents' education on variation in hospital admissions for children: a population-based cohort study. BMJ Open. 2021;11:e046656. https://bmjopen.bmj.com/content/11/6/e046656.info

Olsen F, Jacobsen BK, Heuch I, Tveit KM, Balteskard L. Equitable access to Cancer Patient Pathways in Norway - A national registry-based study. BMC Health Serv Res 21, 1272 (2021). https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07250-1

Olsen F, Uleberg B, Jacobsen BK, Heuch I, Tande P, Bugge E, Balteskard L. Socioeconomic and regional differences in ablation of atrial fibrillation in Norway - a national cohort study. BMC Public Health 22, 303 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12628-9

Lenke til avhandlingen: https://munin.uit.no/handle/10037/25374

 
Mer detaljert informasjon om prosjektet er under utarbeidelse.
 

 

Uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester - utvalgte prediktorer

Prosjektets formål er å bidra til økt forståelse for ulike faktorer som bidrar til geografisk variasjon i befolkningens bruk av helsetjenester. Ved å se på utvalgte spesialisthelsetjenester hvor det ikke er grunn til å anta forskjellig sykelighet mellom de geografiske områdene i Norge, vil prosjektet analysere ulike faktorer som påvirker variasjonen: kjønn, alder, sosioøkonomisk klasse (inntekt og utdanning), avstand/nærhet til tilbud og organisering av helsetjenesten.

Prosjektleder: Lise Balteskard, dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivende lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Prosjektdeltakere:
 • Frank Olsen, stipendiat. Cand.polit., ph.d.-stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, analytiker/forsker ved SKDE
 • Lise Balteskard, hovedveileder. Dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivende lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Bjarne Koster Jacobsen, biveileder. Dr.scient, professor i epidemiologi, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
Tidsramme: 2018—2022
Prosjektstatus: Avsluttet
Forskningsfelt: Small area variation

Om prosjektet: 

Det overordnede tema for denne avhandlingen var geografisk og sosioøkonomisk variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenester. I avhandlingen ble tre forskjellige typer helsetjenester studert. I analysene ble det benyttet komplette populasjonsdata på individnivå, med høy grad av kompletthet og høy kvalitet, fra nasjonale registre (Norsk Pasient Register, Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå).

De overordnede målsettingene i avhandlingen var å: 

1) utforske geografisk variasjon i forbruket av tre forskjellige helsetjenester i Norge

2) utforske sosioøkonomisk variasjon i forbruket av tre forskjellige helsetjenester i Norge

3) undersøke hvorvidt geografisk variasjon i forbruk av disse helsetjenestene kunne forklares med forskjeller i sosioøkonomisk status

I artikkel I ble sykehusinnleggelser for barn i alderen 1-16 år studert. I artikkel II ble pakkeforløp for kreft for lunge-, colorectal-, prostata- og brystkreft studert, og det ble fokusert på to forskjellige populasjoner; i) andelen pakkeforløpspasienter som ikke hadde den aktuelle krefttypen, og ii) andelen kreftpasienter som ble inkludert i pakkeforløp. I artikkel III ble atrieflimmerpasienter og andelen som ble behandlet med ablasjon studert.

Betydelig geografisk og sosioøkonomisk variasjon ble funnet, og den geografiske variasjonen kunne ikke forklares med forskjeller i sosioøkonomisk status mellom de geografiske områdene. Barn med foreldre med lavt utdanningsnivå hadde størst sannsynlighet for å bli innlagt og flest innleggelser pr barn, og samtidig de minst alvorlige innleggelsene. Kreftpasienter i den høyeste inntektsgruppen hadde størst sannsynlighet for å bli inkludert i pakkeforløp, mens for andelen pakkeforløpspasienter som ikke hadde den aktuelle krefttypen ble det ikke funnet noen systematiske forskjeller mellom inntekts- og utdanningsgruppene. Atrieflimmerpasienter med høy utdanning og/eller høy inntekt ble oftere behandlet med ablasjon, og utdanningseffekten var sterkere med økende alder.​

Variasjonen som er dokumentert i denne avhandlingen utfordrer oppfattelsen om at helsetilbudet og medisinsk praksis i Norge er rasjonell og evidensbasert. Kapasitetsforskjeller kan antagelig forklare deler av den geografiske variasjonen, og forskjeller i behov kan antagelig forklare noe av den sosioøkonomiske variasjonen. For å forstå årsakene til variasjon må man også studere hva som ligger bak kliniske beslutninger, dvs. både pasientenes og legenes preferanser, samt lokale tradisjoner og klinisk praksis.

Artiklene i avhandlingen:

Olsen F, Balteskard L, Uleberg B, Jacobsen BK, Heuch I, Moen A. Impact of parents' education on variation in hospital admissions for children: a population-based cohort study. BMJ Open. 2021;11:e046656. https://bmjopen.bmj.com/content/11/6/e046656.info

Olsen F, Jacobsen BK, Heuch I, Tveit KM, Balteskard L. Equitable access to Cancer Patient Pathways in Norway - A national registry-based study. BMC Health Serv Res 21, 1272 (2021). https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07250-1

Olsen F, Uleberg B, Jacobsen BK, Heuch I, Tande P, Bugge E, Balteskard L. Socioeconomic and regional differences in ablation of atrial fibrillation in Norway - a national cohort study. BMC Public Health 22, 303 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12628-9

Lenke til avhandlingen: https://munin.uit.no/handle/10037/25374

 
 
Mer informasjon om SKDEs forskningsprosjekter er under utarbeidelse.


Forskningsnyheter

 • Mann, ansikt i hendene, fortvilelse
  6. juni 2023
  1 av 4 med rusutløst psykose får senere schizofreni

  Flere ansatte ved SKDE er medforfattere på en ny vitenskapelig artikkel som viser at én av fire personer som legges inn til behandling med rusutløst psykose, senere får en schizofreni-diagnose.

 • Eva Stensland, sittende, smiler, noterer
  17. februar 2023
  Flere benytter kvalitetsregisterdata i forskning

  Stadig flere forskere publiserer vitenskapelige artikler basert på data fra medisinske kvalitetsregistre. Det gleder fag- og forskningssjef i SKDE, Eva Stensland.

 • Røntgenbilde av hofte
  9. november 2022
  Dette forkorter livet til hoftebruddspasienter

  Eldre pasienter har økt dødelighet etter et hoftebrudd, men de med høy inntekt lever i snitt bortimot to år lenger enn de med lav inntekt. — Overraskende store forskjeller i levetid, mener forskeren bak studien.

Sist oppdatert 24.04.2023