logo Helse Nord

Hva skal sykehusene gjøre mindre av?

Ikke alle undersøkelser og behandlinger som gjøres på sykehus er nyttige for pasienten. For å øke kvaliteten i pasientbehandlingen og sikre riktig bruk av ressurser, skal de fire regionale helseforetakene samarbeide om å redusere bruk av utredninger og behandling med lav helsegevinst. SKDE har fått i oppdrag å lede arbeidet.

Det aller meste som gjøres på sykehus i dag er nødvendige undersøkelser og behandlinger. Likevel anslås det at så mye som en femtedel av det som gjøres ikke er nødvendig, og i noen tilfeller til og med skadelig for pasienten. Bruken av slike unødvendige undersøkelser og behandlinger er ikke likt fordelt i de ulike helseregionene, men varierer mellom sykehusene.

For å utføre disse unødvendige undersøkelsene og behandlingene brukes ressurser som kunne vært brukt til noe viktigere. Tilgangen på helsepersonell er allerede knapp, og vil bli mer utfordrende i tiden framover. Derfor er det viktig at sykehusene prioriterer undersøkelser og behandlinger med dokumentert effekt, i tråd med prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet.

De fire regionale helseforetakene har derfor gitt SKDE oppdraget med å lede et interregionalt arbeid for å redusere utredninger og behandlinger med lav eller usikker helsegevinst. Reduksjonen skal gjøres nasjonalt, slik at det blir likt for alle pasienter, uavhengig hvor i Norge de bor.

For å lykkes med å redusere bruken av unødvendige undersøkelser og behandlinger, er det viktig å involvere de medisinske fagmiljøene i arbeidet. Fagmiljøene må være med å definere hvilke pasienter som bør få, og hvilke pasienter som ikke bør få, undersøkelser og behandlinger som det i dag er enighet om at det gjøres for mye av.

Fagmiljøene skal også bidra i arbeidet med å komme fram til et anslag for hvor mange pasienter som årlig har behov for de aktuelle undersøkelsene og behandlingene, slik at man har et konkret mål å styre etter. Til slutt skal det utarbeides tiltak for å nå dette målet. Disse tiltakene må være forankret i både fagmiljøene og i ledelsen i de regionale helseforetakene.

Involvering av fagpersonell gjøres ved å oppnevne faggrupper innenfor områder hvor det vurderes at det kan være grunnlag for aktivitetsreduksjon. Faggruppene skal bestå av representanter fra de fire helseregionene i tillegg til andre representanter der det er nødvendig. De viktigste oppgavene til faggruppene vil være å vurdere dokumentasjon, bruke sin kunnskap til å vurdere om aktivitetsnivået bør reduseres og foreslå et nasjonalt mål for hva aktiviteten bør ligge på. Faggruppene skal også foreslå tiltak for å nå disse målene.

For å sikre at de foreslåtte tiltakene blir gjennomført er det viktig å ha med ledelsen ved sykehusene. Dette ivaretas ved at fagdirektørene fra de fire regionale helseforetakene fungerer som styringsgruppe. I tillegg skal de assisterende fagdirektørene ved de regionale helseforetakene sitte i en nasjonal operativ gruppe (med forkortelsen NOR). Den operative gruppa skal gi forslag til hvilke typer utredning og behandling faggruppene skal vurdere. I tillegg har gruppa ansvar for å følge opp og gjennomføre tiltakene faggruppene foreslår i sin region.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan oppgavene i oppdraget er fordelt kan du trykke på denne lenken.

Diagram, oversikt over oppgavefordeling
Oppgavefordelingen i arbeidet med å finne ut hva sykehusene skal gjøre mindre av.

SKDE har sekretariatsfunksjonen i både NOR og faggruppene, og skal sørge for effektiv kommunikasjon mellom disse instansene og sikre fremdrift av arbeidet. Denne funksjonen innebærer blant annet koordinering og planlegging av møter, utredningsarbeid og bistand med analyser.

I SKDE er det tre ansatte som jobber med oppdraget. Marit Herder som medisinsk rådgiver, Elisabeth Pedersen som analytiker og Line Strømhaug Grongstad som seniorrådgiver.

Kontaktinformasjon

Marit Herder

Medisinsk rådgiver

marit.herder@helse-nord.no 41 63 84 67

Line Strømhaug Grongstad

Seniorrådgiver

line.stromhaug.grongstad@helse-nord.no 40 04 30 89
Diagram
Illustrasjon: Colourbox

 

Sist oppdatert 20.12.2023