logo Helse Nord

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) har som formål å støtte opp om strategi- og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet og sette denne i sammenheng med felles IKT-strategi for helseregionene.

Forumet er en teknisk faggruppe, og har et IKT-faglig, koordinerende og rådgivende ansvar for å videreutvikle felles teknologiske løsninger for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Forumet får midler til dette arbeidet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Et viktig​ mål er at det skal bli enklere for brukerne å registrere data inn i kvalitetsregistrene. Et planlagt prosjekt skal derfor prøve ut mulighetene for å samordne datamodeller i elektronisk pasientjournal og et kvalitetsregister. En slik løsning gjør at brukerne kan registrere data én gang i elektronisk pasientjournal, og deretter overføres dataene automatisk til kvalitetsregisteret.

I tillegg til å behandle søknader og tildele midler, har forumet en koordinerende funksjon gjennom å behandle saker av teknologisk karakter. Sakene er av felles interesse for servicemiljø, leverandører av de godkjente tekniske løsningene, Norsk Helsenett og andre aktuelle interessenter. 

Kontakt FMK: roger.eriksen@helse-nord.no

Sist oppdatert 12.11.2021