logo Helse Nord
Glade studenter som utdannes til helsepersonell i Helse Nord

Utdanning

Sykehusene er kunnskapsbedrifter, og en av hovedoppgavene er utdanning av helsepersonell. Ved sykehusene i Nord-Norge får fagfolk ta del i et større spekter av faglige utfordringer enn andre steder. Hver og en betyr mye for pasientene våre. Fagfolk får brukt og utviklet kompetansen sin, gjennom pasientbehandling, nytt utstyr og gode muligheter for forskning.

For å sikre riktig kompetanse og nok helsepersonell i helsetjenesten, har vi et utstrakt samarbeid med universiteter og høgskoler om: 

 • kompetanseheving av egne medarbeidere
 • utdanning av helsepersonell i praksis ved våre sykehus

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste og spesialistutdanning. Vi gir praksis til alle disse utdanningene. I tillegg driver vi omfattende kompetanseutvikling av egne ansatte.

Forbedringsutdanning Nord er en regional utdanning i Helse Nord. Utdanningen driftes av den regionale kompetansetjeneste​n for pasientsikkerhet i samarbeid avdeling for kontinuerlig forbedring ved UNN

Formålet med utdanningen er å gi, sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. 

Utdanningen består av syv dager fordelt på tre samlinger over 7-8 måneder. I mellom samlingene jobber deltakeren med sitt forbedringsprosjekt. 

Læringsprinsippet for utdanningen er «all teach, all learn», som innebærer at alle deltar aktivt i øvinger og diskusjoner, og at alle deler kunnskap og erfaringer fra sitt eget forbedringsarbeid med de andre deltakerne under utdanningen. Det er høye krav til deltakeraktivitet siden man jobber med et eget forbedringsarbeid som case under utdanningen. 

Kullene og antall deltakere har nå økt i omfang og fra kull 4 arrangeres kullet både i Tromsø og i Bodø med 48 deltakere på hver lokalisasjon.Forbedringsutdanning Nord arrangeres to ganger i året, vår og høst. Det er avsatte plasser til hvert foretak og med tanke på kortest reisevei. Ved Nordlandssykehuset er ytterligere ti plasser satt av til LIS-leger som et krav i deres utdanning som lege. 

Fordeling av plasser

 • Helgelandssykehuset: 10 plasser ved Bodø-kull
 • Finnmarksykehuset: 10 plasser ved Tromsø-kull
 • Sykehusapotek Nord: 2 plasser ved Bodø-kull og 2 plasser ved Tromsø-kull
 • Helse Nord: 2 plasser ved Bodø-kull og 2 plasser ved Tromsø-kull
Samlinger i 2024

Kull 9 - 2024

Samlinger i Bodø arrangeres på følgende datoer 2024:

29. – 30. januar (2 dager)
22.  – 24. april (3 dager)
02. – 03. september (2 dager)

Samlinger i Tromsø arrangeres på følgende datoer: 

31. januar – 01. februar 2024 (2 dager)
24. – 26. april  (3 dager)
04. – 05. september (2 dager)

I tillegg arrangeres det digitale møter mellom samlingene og man må få satt av tid til å arbeide med prosjektet underveis 

Søknad til utdanning

Alle deltakere søker gjennom sin klinikkleder. Dette er for å sørge for lederforankring i deltakelsen. Søknadsfrist for vår-kullet pleier å være medio november, og frist for høst-kull pleier å være medio juni. 

Ved spørsmål om utdannelsen, vennligst kontakt den regionale kompetansetjenesten for pasientsikkerhet på e-post kontinuerligforbedring@nlsh.no 

 

Forbedringsveileder er en regional utdanning i Helse Nord. Utdanningen driftes av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og Nordlandssykehuset i tett samarbeid med Kontinuerlig forbedring, UNN. 

Formålet med utdanningen er å gi deg kunnskap og verktøy til å veilede forbedringsarbeid som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere.  Som forbedringsveileder er du en viktig ressurs for helseforetaket, klinikken, stab og enheten du jobber i. Erfaring fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder.

Utdanningen går over seks måneder, og består av fire digitale møter og to samlinger. Hver samling går over totalt to dager. Utdanningen krever veiledningspraksis mellom samlingene. Alle deltakere får tildelt et forbedringsprosjekt som skal veiledes.

Læringsprinsippet for utdanningen er «all teach, all learn», som innebærer at alle deltar aktivt i øvinger og diskusjoner, samt at alle deler sine kunnskaper og erfaringer fra egen praksis som veileder med de andre deltakerne under utdanningen. Læringsaktiviteter veksler mellom undervisning, gruppearbeid, veiledning på veiledning i gruppe og ulike praktiske øvelser. Det er høye krav til deltakeraktivitet. 

Forbedringsveileder utdanner to kull i året, vår og høst. Utdanningen arrangeres vekselsvis i Bodø og i Tromsø, med 20 deltakere på hver lokalisasjon. Det er avsatte plasser til hvert foretak, da med tanke på kortest reisevei. 

Første kull hadde oppstart januar 2021 i Bodø, og går parallelt med QI Nord forbedringsagentutdanning.

På et halvt år gjennomføres to samlinger à to dager, samt fire nettmøter.

Samlinger for kull 4 i Tromsø er planlagt på følgende datoer:

Samling 1 – Tromsø: Uke 4 – 23. og 24. januar 2024
Samling 2 – Tromsø: Uke 22 - 27. og 28. mai 2024 

I tillegg arrangeres det digitale møter mellom samlingene og man må få satt av tid til å veilede prosjekt underveis. 

Fordeling av plasser

 • Universitetssykehuset Nord-Norge: 10 deltakere ved Tromsø-kull og 3 plasser ved Bodø-kull.
 • Nordlandssykehuset: 10 deltakere ved Bodø-kull og 3 plasser ved Tromsø-kull.
 • Helgelandssykehuset: 5 plasser ved Bodø-kull.
 • Finnmarksykehuset: 5 plasser ved Tromsø-kull.
 • Sykehusapotek Nord: 1 plass ved Bodø-kull og 1 plass ved Tromsø-kull
 • Helse Nord: 1 plass ved Bodø-kull og 1 plass ved Tromsø-kull.
 
Lurer du på om dette er noe for deg? Send oss en e-post til kontinuerligforbedring@nlsh.no
 

 

Helsepersonell med utdanning fra videregående opplæring har krav om to års lærlingetid før de kan gå opp til fagprøve og få fagbrev innen sitt område.

Helseforetakene har ansatt lærlinger innen helsefaglige utdanninger, hvorav lærlinger i helsearbeiderfaget og ambulansefaget utgjør de største gruppene.

Les mer om læringer i Helse Nord

Alle helsefagutdanninger har i løpet av studiet praksis i helsetjenesten. ​Helse Nord RHF og våre sykehus har et lovpålagt ansvar for å sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen (jamfør spesialisthelsetjenesteloven § 3-5. Om deltakelse i undervisning og opplæring). 

Hvert år får i underkant av 1000 turnusleger, studenter og elever innen helsefaglige utdanninger verdifull praksisutdanning i helseforetakene i nord. 

De fleste av praksisstudentene fra høyere utdanning i våre foretak, kommer fra sykepleierutdanningen og medisinutdanningen. Sentrale grupper er også studenter i spesialsykepleie (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft, operasjonssykepleier) og andre videreutdanninger for sykepleiere (eksempelvis jordmorutdanningen), samt radiografistudenter, og studenter innen ergoterapi, fysioterapi og ernæring. Også studenter fra barnevernspedagog- og sosionomutdanningen har praksis i foretakene, samt et mindre antall studenter fra politiutdanningen.

Helse Nord har sammen med Helse Midt-Norge, de mest omfattende utdanningsoppgavene (NOU 2008:2)​ i spesialisthelsetjenesten sett i forhold til helseregionenes størrelse.​

Etter- og videreutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren både skal kunne oppdatere seg faglig og kunne utvide sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. 
 
En sykepleier som vil spesialisere seg, må gjennomføre spesialistutdanning i regi av universitet eller høgskole. Kandidatene innen de ulike spesial​iseringsløpene har mye praktisk opplæring (praksisutdanning) i helsetjenesten i løpet av utdanningene. Helhetlig har de ulike spesialistutdanningene et omfang som tilsvarer 1–2 hele studieår.
 
Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studenter har gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Universiteter og høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser, og helseforetakene skal tilrettelegge for praksisplasser i tråd med avtalene.
 
Følgende utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge tilbyr videreutdanning innen helsefagene:
 
 

For å sikre nok spesialister innen enkelte fag, har Helse Nord satset på egne regionale utdanningsprogrammer for leger. Enkelte program har hatt en varighet fra to til ti år. Andre har eksistert siden før helseforetaksreformen. Den regionale oppfølgingen er et supplement til den ordinære spesialiseringen gitt i forskrift om Spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no).

Ny spesialistutdanning for leger har ført til endringer for utdanningen og dermed også behovet for å videreføre alle utdanningsprogrammene. 

Noen av programmene er likevel vurdert til å ha stor betydning for rekruttering og stabilisering i landsdelen og er derfor videreført i nedskalert form.  Å kjenne sine kolleger i regionen og føle tilhørighet er uvurderlig! 

Det arrangeres regionale fagsamlinger og veiledningssamlinger i hvert av programmene.

Barne- og ungdomspsykiatri

Psykiatri

Det regionale samarbeidsorganet for utdanning (SAMUT) er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og de to universitetene i Nord-Norge. Det er et rådgivende organ opprettet av styret i Helse Nord RHF.

Les mer om Regionalt samarbeidsorgan for utdanning


Helse Nords strategiske kompetanseplan inneholder tiltak for å møte utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse i Helse Nord frem mot 2020.

Strategisk kompetanseplan ​


Sist oppdatert 03.04.2022