logo Helse Nord

Utdanningsprogram psykiatri

Helse Nord tilbyr et eget utdanningsprogram for leger som vil spesialisere seg innen psykiatri.

Bakgrunn og målsetting for programmet

I Nord-Norge har det fra 1996 eksistert prosjekter for utdanning av psykiatere ved lokalsykehus og distriktspsykiatriske sentra (DPS). Helse Nord videreførte fra 2009 arbeidet med utdanning av psykiatere gjennom et eget program for utdanning av psykiatere i Helse Nord.

Programmet tilbyr en spesielt tilrettelagt utdanningspakke for leger som starter sine utdanningsløp ved lokalsykehus eller DPS.

Programmet har som målsetting å rekruttere, kvalifisere og stabilisere andelen psykiatere i helseregion nord. Dette innebærer blant annet å:

  • Forestå rammer som kompenserer for små fagmiljø,
  • Vedlikeholde og utvikle nettverket som er etablert
  • Stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket
  • Sørge for å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen
  • Videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen

Organisering av programmet

Programmet har gjennom mange år vært et prosjekt styrt av en styringsgruppe. I 2009 gikk det over til å være program i drift. Helse Nord RHF, ved rådgiver i HR-avdelingen, har ansvar for den overordnede styring og daglig drift av programmet.

Ved utforming av utlysningstekster for rekruttering av LIS og overleger oppfordres enhetene til å opplyse om utdanningsprogrammet.

Aktiviteter i programmet

  • Veiledningsgrupper for LIS og overleger. For LIS 6 dager pr år og for overleger 2 dager pr år.
  • Faglige samlinger 2 dager pr år.

Veiledningsgruppene ledes av godkjente gruppeveiledere.

Rådgiver i Helse Nord RHF har ansvaret for tilrettelegging av samlingene og avtaler med veiledere og foredragsholdere

Faglig ansvar

Innholdet i fagsamlingene besluttes av utdanningsutvalget som består av overleger og LIS fra hele regionen, i tillegg til rådgiver fra Helse Nord RHF.

Utdanningsutvalget velges av og blant LIS og overleger i programmet.

Mer informasjon 

Nærmere informasjon om utdanningsprogrammet kan rettes til Beate Larssen-Nøkland

Sist oppdatert 21.02.2024