logo Helse Nord

Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Publisert 31.10.2019
Sist oppdatert 12.11.2019
Lars Vorland og Liz Tandberg

- Jeg takker så mye for utredningen. Det er et omfattende og grundig arbeid som er utført. Jeg registrerer at det er en samlet prosjektgruppe som anbefaler at Finnmarkssykehuset og UNN ikke slås sammen. Nå skal styrene i Finnmarkssykehuset, UNN og Helse Nord RHF behandle utredningen før den sendes til departementet, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Her kan du lese hele utredningen (pdf)

(I etterkant av publiseringen av utredningens rapport om en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har vi fått tilbakemeldinger om at det var unøyaktighet i beskrivelse av en kvalitetsindikator for kirurgi ved tykktarmskreft (kapittel 4.4.3). Vi har derfor oppdatert dette delkapittelet. Oppdateringene er kvalitetssikret av SKDE. Samtidig har vi også gjort en presisering i kapittel 2.8, om hvordan forskningsmidler tildeles av Helse Nord RHF.

Ingen av disse rettelsene vil påvirke noen av prosjektgruppens konklusjoner.)


Utredningen om en sammenslåing av de to nordligste helseforetakene skjer etter mandat fra Helse Nord som i foretaksmøte 7. mars 2019 fikk oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de to helseforetakene, arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og brukerutvalg, samt UiT Norges arktiske universitet, Sametinget og kommuner i de to helseforetakenes opptaksområder. Det har vært ekstern prosjektledelse for utredningen, med Liz Tandberg fra Deloitte som prosjektleder. I tillegg har prosjektet hatt et prosjektstyre ledet av administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Oppdraget

Oppdraget har gått ut på å vurdere om en sammenslåing av UNN og FIN kunne nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark ved å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og UNNs posisjon som region- og universitetssykehus.

I tråd med mandatet er utredningen basert på dokumentert kunnskap og fakta der det finnes. Det gjelder blant annet tilgjengelighet til spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen, kvalitet på tjenestene og studier om effekter av sammenslåing av sykehus. For andre områder som er belyst i utredningen, er grunnlaget den kunnskap og erfaringer som medlemmer i prosjektgruppen besitter.

Samlet vurdering og anbefaling

Samlet anbefaler prosjektgruppen at helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset ikke slås sammen. Prosjektgruppen har følgende begrunnelse for denne anbefalingen:

«En sammenslåing vil over mange år ta ledelseskapasitet og oppmerksomhet bort fra videreutvikling av region- og universitetssykehusrollen og lokalsykehusenes samarbeid med kommunene. En slik prosess vil påvirke fagfolkenes mulighet for å prioritere det pasientrettede arbeidet. Det er ikke funnet indikasjon på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing, på en slik måte at det forsvarer risikoen.» 

Det at det er stor fare for at Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som region- og universitetssykehus vil bli svekket ved en sammenslåing, vil kunne få betydning for tilgjengeligheten til et likeverdig høyspesialisert behandlingstilbud for befolkningen i hele Nord-Norge. Det vil også kunne svekke UNNs rolle som sentral aktør i den faglige utvikling i Helse Nord.

I anbefalingen heter det videre at: «Målsettingen om å styrke det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved UNN kan best oppnås innenfor dagens foretaksstruktur. Det bør skje ved å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse Nord, samarbeidet mellom de to helseforetakene og det pågående organisasjonsutviklingsarbeidet internt i de to helseforetakene. På den måten vil risikoen for potensielt uheldige sider ved en sammenslåing både på kort og lang sikt unngås.»

Særlig negativt for fire områder

Det er særlig innenfor fire av områdene som er utredet i rapporten, at prosjektgruppen mener en sammenslåing vil kunne gi negative effekter for målsettingen. Det er:

  • Konsekvenser for region- og universitetssykehusfunksjonene ved UNN
  • Større utfordring knyttet til samarbeid og samhandling med 49 svært ulike kommuner
  • Endret og mer komplekst fokus for ledelse og organisasjon
  • Konsekvenser for pågående utviklingsarbeid, særlig på bygg og IKT-området, i de to helseforetakene og i helseregionen

Et generelt trekk ved flere av temaene som belyses i utredningen, er at det teoretisk sett kunne tenkes at en sammenslåing ville gi fordeler i et samlet helseforetak. Erfaringene tilsier imidlertid at det på flere områder er få eller ingen holdepunkter for at slike effekter vil kunne oppnås. Dette utdypes nærmere i rapporten.

- Prosjektgruppens konklusjoner er basert på gjennomgang av en omfattende mengde dokumentasjon og grundige diskusjoner, der vi har belyst fordeler og ulemper ved en sammenslåing, sier prosjektleder Liz Tandberg. 

Videre prosess

Rapporten fra prosjektgruppen skal i november legges frem for styrene i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, før den styrebehandles i Helse Nord den 27. november. Den skal også behandles i brukerutvalg og drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Det er det regionale foretaket som er prosjekteier, og som til slutt leverer rapporten til helseministeren i begynnelsen av desember. Rapporten skal deretter ut på en bred høring før politisk behandling.


Kontaktpersoner:

  • Prosjektleder Liz Tandberg, tlf  469 30 563
  • Administrerende direktør i UNN, Anita Schumacher, tlf  468 22 805
  • Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, tlf  934 87 152