logo Helse Nord

Overleverer rapporten 31. oktober

Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

Publisert 23.10.2019
Sist oppdatert 24.10.2019
Helge Torgersen og prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte.

- Prosjektgruppa har arbeidet godt. Vi har hatt fem fysiske samlinger, hvor vi har gått systematisk gjennom alle problemstillingene knyttet til en eventuell sammenslåing. Det har vært gode diskusjoner under møtene, og alle har bidratt godt, sier prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte.

Styresak i november

Helse Nord nedsatte en styringsgruppe og en prosjektgruppe for arbeidet da Granavolden-erklæringen ble gjort kjent og bestillingen om utredning kom fra Helse- og omsorgsdepartementet.  9. og 10. oktober i Tromsø var siste gang prosjektgruppa var fysisk samlet. De siste justeringene har foregått på epost og Skype, og nå er rapporten oversendt styringsgruppen for kvalitetssikring før den sluttføres. 31. oktober overleveres rapporten til Helse Nord.

Hanne Frøyshov, avdelingsleder medisinsk avdeling Harstad, jobber med formuleringer sammen med Kristian Fanghol. I bakgrunnen er

Hanne Frøyshov, avdelingsleder medisinsk avdeling Harstad, jobber med formuleringer sammen med Kristian Fanghol. I bakgrunnen er Liz Tandberg i samtale med Marit Lind, viseadministrerende direktør i UNN.

Deretter skal rapporten i november legges frem for styrene i Finnmarkssykehuset HF og UNN HF, før den behandles i styret i Helse Nord RHF den 27. november. Det er det regionale helseforetaket som er prosjekteier, og som til slutt leverer rapporten til helseministeren i begynnelsen av desember.

Siden skal rapporten ut på høring, før politisk behandling.

På tilbudssiden

- Vi har i rapporten forsøkt å synliggjøre fordeler og ulemper, både ved dagens organisering og et mulig sammenslått helseforetak. I tillegg har vi underveis i prosessen forsøkt å være på tilbudssiden med informasjon knyttet til arbeidet, fremholder Tandberg.

Prosjektet har hatt egne nettsider, hvor alle presentasjoner, rapporter og referater har vært offentlig. Målet har vært at alle skal ha samme tilgang til informasjon knyttet til utredningen, så vel brukere og pårørende som beslutningstakere og medier.

Rolv Ole Lindsetmo (UNN) og Hanne R. Iversen (Finnmarkssykehuset) under en av diskusjonene i møtet.

Rolv Ole Lindsetmo (UNN) og Hanne R. Iversen (Finnmarkssykehuset) under en av diskusjonene i møtet.

Prosjektgruppa består av blant annet brukerrepresentanter, tillitsvalgte, verneombud, helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, administrasjon, UiT – Norges arktiske universitet, Sametinget og Helse Nord.

Her finner du alt om utredningsarbeidet