logo Helse Nord

UNN og Finnmarkssykehuset har hatt sitt første stevnemøte

Prosjektgruppen som skal utrede en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset møttes for første gang i Tromsø 22. mai.

Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 15.07.2019
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Prosjektgruppen består av 20 personer fra begge helseforetak samt Norges arktiske universitet - UiT, tre kommuneleger og representanter for brukerutvalg. Helse Nord RHF har valgt Deloitte som prosjektledelse for utredningen. 

Rapport med anbefaling til 30. oktober

Prosjektgruppen skal jobbe frem til en rapport med en anbefaling som skal overleveres til Helse Nord RHF 30. oktober. Rapporten skal så behandles i styrene og sendes ut på høring samtidig som den overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet.

Prosjektlederen beskriver en prosess hvor det i første omgang handler om å fremskaffe informasjon og data som skal ligge i bunnen. Det skal jobbes frem mulige hypoteser som kan danne grunnlag for analyser og diskusjoner i prosjektgruppen. 

Utredningen skal også vektlegge:

  • Kvalitet for pasient og fag – ikke effektivisering
  • En vurdering av om dagens foretaksgrense gir økt eller redusert kvalitet for pasientene
  • Utfordringer ved dagens organisering i to helseforetak

Åpent utfall

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, innledet med å påpeke at det er helt åpent hva som kan komme ut av utredningen.

- Vi har fått i oppdrag å utrede en sammenslåing. Det innebærer at vi må fremskaffe data som grunnlag for utredningen. Det kan for eksempel være relevant å se på pasientstrømmer for å få svar på hvordan pasientene beveger seg mellom sykehusene i dag. Og hvis vi finner forbedringsområder for pasientene, må vi gjøre noe med det uavhengig av hva som blir resultatet av utredningen, fremholder Vorland.

Første møte

Hovedformålet på samlingen var å komme i gang med arbeidet. Prosjektleder Liz Tandberg påpekte at det ligger mye arbeid foran gruppen, og vi har bare tiden og veien. Det ble derfor brukt tid på å diskutere hvordan vi best kan jobbe med de ulike problemstillingene. Arbeidet vil bli organisert omkring følgende hovedtema:

  • Pasienttilbud fagområde somatikk
  • Pasienttilbud fagområde psykisk helsevern og rus
  • Helsetilbudet for den samiske befolkning
  • Faglig utvikling helsepersonell
  • Organisasjon og ledelse.
Flere av områdene har stor innbyrdes avhengighet, og må også vurderes samlet. 

I innledningen er det viktig å skaffe seg oversikt over hvilke fakta/data som kan være egnet som utgangspunkt for å belyse styrker, svakheter, fordeler og ulemper ved en sammenslåing. Det er viktig å trekke på den kunnskap og erfaring som finnes slik at en, på de områder det er mulig, kan forholde seg til et felles og dokumentert grunnlag når vurderingene skal gjøres. Dette gjelder blant annet data om pasientstrømmer og kvalitet. Videre er det gjort forskning på flere områder, som en slik sammenslåing vil omhandle.

Prosjektgruppen skal ha sitt neste møte i Hammerfest 24. og 25. juni.
Det vil jevnlig bli publisert informasjon fra prosjektet på Helse Nords nettsider slik at interesserte kan følge med etter hvert som arbeidet skrider frem.