logo Helse Nord

Angst, depresjon eller livskrise

Behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med arbeidsdeltakelse som mål. Dette er et tilbud om raskere spesialistbehandling for personer som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV eller vurderes å ha nytte av tilbudet som ledd i å komme i arbeid. Tilbudet forutsetter ikke at pasientene er i et arbeidsforhold ved henvisningstidspunktet. Tiltaket kan ikke benyttes forebyggende for personer som er helt arbeidsføre på henvisningstidspunktet.

Behandlingstilbud for lettere psykiske lidelser med arbeidsdeltakelse som mål. Ordningen "Raskere tilbake" opphørte fra 1.1.2018. Begrepet brukes fortsatt i en overgangsfase for å henvise til dette tilbudet.​

Om tilbudet

Foregår på dagtid på Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård i Tromsø.

Poliklinikkens behandlere er psykologer og tilbyr

  • ​Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på målrettet korttidsterapi som blant annet kognitiv terapi og løsningsfokusert terapi, samt assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internettbaserte selvhjelpsprogram )

  • Kartlegging av problemer som er knyttet til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem 

  • Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe

  • Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen

  • Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer.

  • Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange.

For hvem

Raskere tilbake-poliklinikkens tilbud er rettet mot dem som har mild depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise.  

Problemene (årsaken til henvisningen)  bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende ​behandlingstilbud enn Raskere tilbake-poliklinikken kan tilby.

Ventetid

Henviste pasienter som faller inn under kriteriene for tilbudet innkalles til avklaringssamtale 2-3 uker etter henvisning. Ventetiden på videre behandling kan variere en del.  Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca 6 til 8 uker.

Ansvarlig avdeling

Psykisk helse og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Teamkoordinator og kontaktperson

Psykologspesialist Ruth-Laila Sivertsen
Telefon: 77 62 77 00​​​​

Henvisning

Henvisningen merkes "Raskere tilbake" og sendes elektronisk til Raskere tilbake UNN Tromsø. Postadresse: Henvisningsenheten "Raskere tilbake", boks 35, UNN. 9038 Tromsø

Helse Nord har inngått rammeavtale med Norsk Arbeidshelse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Om tilbudet

Behandlingen består av individuell psykoterapeutisk samtaleterapi, og gjennomføres enten av psykiater, psykologspesialist eller psykolog.

Tilbudet omfatter individuell poliklinisk utredning, individuell poliklinisk behandling og individuell poliklinisk vedlikeholdsbehandling. Pasienter kan delta i tilbudet i inntil 18 uker, regnet fra henvisningsdato, og inntil 15 behandlingstimer. 

Behandlingen skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende planer, som for eksempel oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV.

Egenandeler
Tilbudet har egenandel etter gjeldende satser: «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta».

Kontakt
Norsk Arbeidshelse, telefon 918 73 260, e-post: kontakt@norskarbeidshelse.no

Henvisninger
Alle instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten kan henvise til tilbudet.

Henvisning sendes til: Norsk Arbeidshelse, Bokfinkveien 4, 1786 Halden

Helse Nord har inngått rammeavtale med Stamina Helse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål.
 
Om tilbudet

Behandlingen består av individuell psykoterapeutisk samtaleterapi, og gjennomføres enten av psykiater, psykologspesialist eller psykolog.

Tilbudet omfatter individuell poliklinisk utredning, individuell poliklinisk behandling og individuell poliklinisk vedlikeholdsbehandling. Pasienter kan delta i tilbudet i inntil 18 uker, regnet fra henvisningsdato, og inntil 15 behandlingstimer. 

Behandlingen skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende planer, som for eksempel oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV.

Egenandeler
Tilbudet har egenandel etter gjeldende satser: «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta».

Kontakt
Mariann Gammelsæter, telefon 951 94 372, e-post: mariann.gammelsaeter@staminagroup.no

Henvisninger
Alle instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten kan henvise til tilbudet.

Henvisning sendes til: Stamina Helse, avd. Ullevål Stadion, Mariann Gammelsæter, Postboks 3874 Ullevål Stadion, 0805 Oslo

Helse Nord har inngått rammeavtale med Unicare Psykolog AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål.

Om tilbudet

Behandlingen består av individuell psykoterapeutisk samtaleterapi, og gjennomføres enten av psykiater, psykologspesialist eller psykolog.

Tilbudet omfatter individuell poliklinisk utredning, individuell poliklinisk behandling og individuell poliklinisk vedlikeholdsbehandling. Pasienter kan delta i tilbudet i inntil 18 uker, regnet fra henvisningsdato, og inntil 15 behandlingstimer. 

Behandlingen skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende planer, som for eksempel oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV.

Egenandeler
Tilbudet har egenandel etter gjeldende satser: «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta».

Kontakt
Unicare Psykolog, Telefon 222 03 222, e-post: psykolog@unicare.no

Henvisninger
Alle instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten kan henvise til tilbudet.

Henvisning sendes til: Unicare Psykolog, Pilestredet 56, 0167 Oslo


Sist oppdatert 27.01.2019