logo

Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter (NRKE)

Et nasjonalt samarbeid om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

NRKE ble etablert i 2009 og består av representanter fra de fire regionale koordinerende enhetene (RKE) i landets fire helseregioner. Nettverket er basert på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene innen habilitering, rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator».

Nettverket har to faste møter i året, og i tillegg møter via videokonferanser ved behov.

​Nettverket arrangerte, i samarbeid med Helsedirektoratet, to erfaringsseminarer for spesialist- og primærhelsetjenesten våren 2021. Seminarene ble avholdt som webinar over to dager. Opptak av webinarene, presentasjoner samt annet nytt fra nettverket finner du som nyhetssaker nederst på denne siden.
Nyheter fra NRKE

 • Tromsø i blåtimen
  18. februar 2022
  Webinar om koordineringsordninger 2021

 • Colourbox
  2. juli 2021
  Covid-19, rehabiliteringstilbud

  Noen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne sida finner du nasjonale råd, e-læringskurs og informasjon rundt henvisning til rehabilitering, samt informasjon om tilbudet i Helse Nord.

Sist oppdatert 12.05.2022