logo Helse Nord

Viktig foretaksmøte for Helse Nord

I dag 3. juli 2024 holdt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre foretaksmøte med Helse Nord RHF. På agendaen stod blant annet «Tiltak som bidrar til bærekraft» og sykehusstruktur på Helgeland.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 03.07.2024
Jan Christian Vestre

Foto: Regjeringen

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Når det gjelder «Tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord» viste helse- og omsorgsministeren til at Helse Nord har gjennomført en grundig gjennomgang som også er et godt grunnlag for vurderinger framover, og tok rapporten til etterretning.

– Det har vært lagt ned et stort og omfattende arbeid i denne prosessen. Jeg vil berømme alle som har bidratt, både i selve utredningen og ikke minst gjennom å sende høringsinnspill. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre med å følge opp de tiltakene som ligger i rapporten, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

To akuttsykehus for Helgelandssykehuset

En annen viktig sak på agendaen var ny sykehusstruktur på Helgeland. I foretaksmøtet fastslo helse- og omsorgsministeren at både Mo i Rana og Sandnessjøen skal være akuttsykehus, i tråd med Helse Nords styrevedtak 19. juni.

Helseministeren la videre til grunn at det i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste legges til rette for gode helsetjenester også i Mosjøen og Brønnøysund og at Helgelandssykehusets ledelse skal ha tilstedeværelse ved alle lokasjoner, med hovedarbeidssted i Sandnessjøen.

Styret i Helse Nord RHF vedtok i sitt møte 19. juni 2024 å be Helse- og omsorgsministeren om å få justert strukturvedtaket fra 2020. Justeringen vil blant annet medføre at begrepet hovedsykehus fjernes fra vedtaket. Dette ønsket har nå helse- og omsorgsministeren imøtekommet.

–  Gir oss nødvendig handlingsrom

– Det at vi nå har fått justert det opprinnelige vedtaket, gir oss nødvendig handlingsrom for å kunne sikre en god og bærekraftig drift på Helgeland. Vi vil like over sommerferien gå i videre dialog med Helgelandssykehuset, og komme tilbake med et oppdrag til dem i slutten av august, sier Marit Lind.

Hun understreker at hun er opptatt av at vi nå kommer videre i denne saken og vil sørge for progresjon i arbeidet, først og fremst av hensyn til befolkningen på Helgeland, men også av hensyn til de ansatte.

Lind hadde sammen med styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, et kort møte med administrerende direktør og styreleder ved Helgelandssykehuset i etterkant av dagens foretaksmøte.

– Vi er glad for at beslutningen nå er tatt og at vi nå får landet saken, sier administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Lena E. Nielsen i en uttalelse.

Les hele protokollen fra foretaksmøtet (regjeringen.no)

  • Besluttet at tjenestetilbudet i Helgelandsykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen er akuttsykehus. Dette innebærer akuttilbud innenfor generell indremedisin, generell kirurgi og fødsler ved begge sykehusene.

  • Lagt til grunn videreføring av fødeavdeling i både Sandnessjøen og Mo i Rana, i tråd med allerede etablerte føringer i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

  • Lagt til grunn at det i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste legges til rette for gode helsetjenester også i Mosjøen og Brønnøysund.

  • Lagt til grunn at funksjonsfordelingen mellom de to akuttsykehusene skjer på en måte som støtter opp under akuttfunksjonene og en bærekraftig fremtidsrettet drift på begge steder. Videre vil funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene ved lokasjonene i Mosjøen og DMS i Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset.

  • Vist til at det prehospitale tilbudet er viktig i en region med lange avstander og spredt bosetning, og hensynet til dette skal vurderes ved endringer i organisering av tjenestetilbud.

  • Lagt til grunn at det skal være tilstedeværelse fra ledelsen ved alle lokasjoner, og at Helgelandssykehusets ledelse har Sandnessjøen som hovedarbeidssted, i tråd med tidligere prosesser.

  • Bedt om at Helse Nord fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre at kostnadene holdes innenfor gitte rammer og som sikrer økonomisk bærekraft framover.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox