logo Helse Nord

Oppgavdeling i Helse Nord

TØRN programmet - oppgavedeling satt i system

Helse Nord vil fremme riktig oppgavedeling mellom ulike personellgrupper og trapper opp arbeidet. Gjort riktig kan ny oppgavedeling være en vinn-vinn-løsning for både pasienter og ansatte.

Vinn-vinn for pasienter og ansatte

Mange ansatte opplever at de ikke får brukt sin kompetanse i arbeidet, og at arbeidsgiver ofte ikke har full oversikt over medarbeidernes kompetanse. Andre igjen er tydelige på at de bruker mye tid på oppgaver som egentlig burde vært ivaretatt av andre.

For eksempel vil bedre utvikling og anvendelse av fagarbeidernes kompetanse redusere den opplevde sykepleiemangelen betydelig. Det vil imidlertid alltid være kravet til kompetanse og forsvarlighetskravet som avgjør hvem som skal ha ansvaret for ulike oppgaver.

Potensialet er stort. Gjort rett kan omfordeling av arbeidsoppgavene redusere bemanningsutfordringene, frigjøre tid til pasientrettet arbeid, styrke det tverrfaglige samarbeidet, skape mer rom for fagutvikling og vekst for alle grupper og bidra til økt arbeidsglede, motivasjon og rekruttering.

Satt i system i Tørn programmet

Riktig oppgavedeling er et av tiltakene for å løse bemanningsutfordringene i Helse Nord. Ved helseforetakene pågår det allerede mye godt arbeid på dette området. Under finner du en rekke gode eksempler.

Selv om Helse Nord har jobbet med oppgavedeling i alle år, har vi mye å gå på. Helse Nord forsterker og systematiserer nå arbeidet med oppgavedeling. Dette vil inngå i en større nasjonal satsning gjennom Tørn-programmet. 

I revidert statsbudsjettet for 2023 er det satt av 30 mill. kroner til Tørn-programmet. Målet er å fremme bedre bruk av personellressurser gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer, samt riktig oppgavedeling på tvers av tjenesteområder og nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

De regionale helseforetakene, KS og Helsedirektoratet samarbeider om å iverksette programmet. 

Tørn-programmet finansieres gjennom en tilskuddsordning forvaltet av Helsedirektoratet. Det vil bestå av tre delprogrammer, ett for kommunene, ett for samhandling og ett for spesialisthelsetjenesten. Fordelingen av midlene på delprogrammene avtales i programstyret.


Finansiering er viktig, men vel så viktig er det å spre kunnskap og erfaringer om oppgavedeling i regionen. 

Sist oppdatert 23.11.2023