logo Helse Nord

Oppgavedeling i Helse Nord

Tørn-programmet

Tørn er et felles nasjonalt program med utgangspunkt i erfaringene fra Tørn-prosjektet i KS.

Formål

Formålet med Tørn-programmet er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele helse- og omsorgstjenesten, gjennom forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer og forsøk for å fremme riktig oppgavedeling på tvers og innenfor tjenesteområder, -nivåer og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Struktur

Tørn består av tre delprogrammer:

  1. Delprogram for den kommunale helse- og omsorgstjenesten - ledet av KS
  2. Delprogram for spesialisthelsetjenesten - ledet av RHF-ene
  3. Delprogram for samhandling - ledet av KS i tett samarbeid med RHF-ene.

Programstyret består av to representanter fra KS, to representanter fra RHF-ene og én representant fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har en samordningsfunksjon i programmet. Programstyret utarbeider mandat for programmet og delprogrammene etter føringer fra departementet.

Finansiering

Tørn-programmet finansieres gjennom en tilskuddsordning forvaltet av Helsedirektoratet. Fordelingen av midlene på delprogrammene avtales i programstyret.

Tilskuddsutbetalingen gjennomføres av Helsedirektoratet gjennom rammetildelinger til KS og RHF-ene. Fordelingen av midler til prosjekter håndteres innenfor delprogrammene av hhv. KS og RHF ene. Rapporteringen på bruk av midler skal være smidig for både kommunene, spesialisthelsetjenesten, KS og RHF-ene. RHF-ene forvalter midlene i samarbeid.

Det skal settes av midler til følgeevaluering, og gode prosjekter og resultater skal synliggjøres.

Delprogram for spesialisthelsetjenesten

Delprogrammet for spesialisthelsetjenesten skal bygge videre på pågående virksomhet som ivaretar Tørn-programmets målsetninger.

De regionale helseforetakene skal igangsette regionalt strukturerte arbeider for å fremme riktig oppgavedeling mellom personell og effektiv organisering ved å vurdere og systematisere kompetansebehovet i ulike arbeidsprosesser. Arbeidene skal minimum omfatte:

  1. Utvikle, etablere og vedlikeholde dokumentasjonssystemer for ansattes formelle og reelle kompetanse
  2. Kartlegge omfang og type oppgaver som er hensiktsmessig for oppgavedeling mellom ulike helsepersonellgrupper, herunder hvilken helsefaglig kompetanse som er nødvendig for å utføre oppgavene eller ev. om oppgaveutførelse kan ivaretas av personell uten helsekompetanse
  3. Kartlegge ansvarsforhold som medfølger oppgaveutførelse 


De regionale helseforetakene skal også samarbeide om deling av erfaringer fra arbeidene. 

Kontaktpersoner

Portrettbilde Halvor Hygen

Halvor Hygen

Spesialrådgiver

halvor.hygen@helse-nord.no
Sist oppdatert 27.05.2024