logo Helse Nord

Regionalt team skal bistå til nødvendige endringer

Det regionale helseforetaket har etablert et dedikert team som skal bistå i det omfattende omstillingsarbeidet som er nødvendig i foretaksgruppen. Mandatet til teamet er vedtatt.

Publisert 12.10.2022
Sist oppdatert 25.04.2023
​Teamet har fått navnet «regionalt innsiktsteam».
 
For å lykkes med endring må vi forstå. Vi må ha innsikt. Det regionale helseforetaket skal sette seg inn i helseforetakenes omstillingsplaner, og vi skal bistå med analyser og innsikt.
Hilde Rolandsen
 
Styret i Helse Nord vedtok innsiktsteamets mandat 7. oktober 2022. Mandatet i sin helhet leses nedenfor.

Ekstraordinær situasjon

Foretaksgruppen Helse Nord er i en helt ekstraordinær situasjon, som klarest vises i et stort økonomisk underskudd. Det ligger an til at underskuddet mot slutten av 2022 samlet er over 700 millioner kroner. Aldri tidligere har foretaksgruppen vært i en så alvorlig krise.
 
– Dette er ikke en vanlig høst hvor avdelinger blir bedt om å stramme inn på budsjettene sine. Vi er i en helt annen situasjon. Den nåværende driften av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er rett og slett ikke bærekraftig, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Komplekst bilde

​Her er noen av utviklingstrekkene:
 
  • Det brukes rundt 1000 flere faste årsverk nå enn før pandemien. I tillegg kommer innleie fra vikarbyrå. Innleiekostnadene har økt kraftig.
  • Den langt større driftsorganisasjonen som ble etablert under pandemien har ikke blitt avviklet – vi er ikke tilbake til normal drift.
  • At det benyttes mange flere årsverk enn tidligere, vises ikke i tilsvarende økt aktivitet eller forbedrede kvalitetsresultater.
  • Vi har sett en betydelig økning i sykefravær. Korttidsfraværet har økt med rundt 1,5 prosentpoeng. Det medfører en betydelig kostnadsøkning, og er naturligvis særlig utfordrende for bemanningsplanleggingen. 
  • Det er mangel på fagkompetanse – rekruttering til enkelte fagområder er svært vanskelig.
  • Befolkningen i Nord-Norge har ikke økt de siste årene, men den varslede eldrebølgen er trolig på full fart inn.
  • Det arbeides hardt for å ta inn etterslep av pasientbehandlingen som ble utsatt under pandemien.
  • Lønn og varekostnader har økt vesentlig som følge av økt inflasjon, en urolig verdenssituasjon og leveranseutfordringer på noen områder.
Det er med andre ord et komplekst bilde som er bakteppe for den krisen foretaksgruppen nå står i. 
 
– Mange spør hvordan foretaksgruppen i nord har kommet i en slik krevende situasjon. Det regionale innsiktsteamet har som hovedoppdrag å understøtte helseforetakenes omstillingsarbeid. Samtidig arbeides det intensivt i det regionale helseforetaket for å sikre grunnlag for en mer overordnet forståelse av de utviklingstrekkene som har preget foretaksgruppen over lang tid. Dette for å sikre bærekraftige tiltak også på lengre sikt, sier Daae.

Innsiktsteamets arbeid

​Styrene i helseforetakene har vedtatt planer for å få kontroll over driftskostnadene og å øke aktiviteten. Å gjennomføre helseforetakenes egne vedtatte tiltak er det aller viktigste. I tillegg må vi nå finne langsiktige tiltak og endringer som kan gi varig effekt. 
 
Hilde Rolandsen

Eierdirektør Hilde Rolandsen leder det regionale innsiktsteamet.

Eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, leder det regionale helseforetakets (RHF-ets) innsiktsteam.
– Vi ser at vi ved å koble sammen analyser og data fra flere kilder i større grad kan analysere hvordan situasjonen har utviklet seg siden 2017/2018, som var beveggrunnen for at vi satte i gang et arbeid allerede i 2019. Dette arbeidet stoppet dessverre opp i pandemien. Vi mener at bedre innsikt i historikken vil gjøre det lettere å forstå hva vi må endre på veien fremover, sier Rolandsen.
 
Det regionale innsiktsteamet skal være rådgivende til administrerende direktør i Helse Nord RHF, og endrer ikke på underliggende helseforetaks selvstendige ansvar for å gjennomføre nødvendig omstilling i egne helseforetak.
 
Det regionale innsiktsteamets oppgaver er todelt:
 
  1. Det vil utføre selvstendige oppgaver gjennom å prioritere regionale tiltak som det regionale helseforetaket koordinerer og gjennomfører.
  2. Teamet skal også være «tett på» helseforetakenes omstillingsarbeid. I dette ligger å bistå med analyser og forslag som kan gå på tvers av foretaksgrenser.
​– Det regionale helseforetaket omprioriterer ressurser for å bistå situasjonen som hele foretaksgruppen står i. Dialogen med ledelsene i helseforetakene om hvordan vi best kan stå samlet i denne ekstremt krevende situasjonen har vært god, og vi oppfatter at det er god forståelse for forskjellen på innsiktsteamets rolle og bidrag, og helseforetakenes selvstendige ansvar, sier Hilde Rolandsen.

​Innsiktsteamets medlemmer

Teamet er RHF-ets. Derfor er det sammensatt av medarbeidere i det regionale helseforetaket med bred kompetanse: personal, helsefag, ledelse, økonomi, analyse og kommunikasjon.

Navnet innsiktsteam

Flere av helseforetakene har opprettet omstillingsteam og innsatsteam. Navnet innsiktsteam er valgt med omhu fordi det regionale helseforetaket ønsker å markere at teamet ikke skal inn og overta helseforetakenes selvstendige oppgaver. Å kalle teamet for «omstilling» eller «innsats» kunne indikert nettopp det. I tillegg understreker Rolandsen:
 
 

Innsiktsteamets mandat

 
 
 
Hilde Rolandsen

Hilde Rolandsen, eierdirektør

hilde.rolandsen@helse-nord.no 91 56 87 38
 
 
 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox