logo Helse Nord

Disse innovasjonsprosjektene fikk støtte fra Helse Nord

For første gang i historien lyste i mai Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Fem prosjekter har fått støtte. Målet er at prosjektene skal komme pasienter i hele Nord-Norge til nytte.

Publisert 24.09.2017
Sist oppdatert 10.03.2021
Innovasjonsmidler i Helse Nord
Innen søknadsfristen 15. mai, mottok Helse Nord RHF i alt 22 søknader med et samlet søkebeløp på nær 18 mill. Alle søknadene som kom inn var i kategorien tjenesteinnovasjon. Dette er gledelig ut fra målsetningen om å fremme prosjekter som kan gi umiddelbar pasientnytte, ved at nye løsninger tas i bruk ved helseforetakene. 

Som kunngjort i utlysningen er det satt av midler til fordeling i 2017 tilsvarende inntil kr 2 600 000, og innen disse rammene er det besluttet å gi støtte til fem innovasjonsprosjekter:
 
 • Alfred - Kvalitet og sikkerhetsystem i kirurgi - Knut Håkon Borch - UNN Harstad
 • Robotisering av ultralydundersøkelse - Vivi  Bech - Finnmarkssykehuset
 • Bakteriehund - en hund etter bakterier - Merethe Kumle - UNN Narvik
 • Webgrensesnitt for dosering av Levaxin - Vegard Brun - UNN Tromsø
 • PET/MR - en ny type bildediagnostikk i Helse Nord - Rune Sundset - UNN Tromsø

Søknadene er vurdert etter følgende hovedkriterier:


 • Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial
 • Nytteverdi for helsetjenesten
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid

Alle hovedkriterier er vektlagt i lik grad, og underpunkter til disse kriteriene er også vektlagt i lik grad.  

Vurderingskomité

Vurderingskomiteen er utnevnt av USAM (samarbeidsorganet mellom universitetene og Helse Nord) og har bestått av følgende:

 • Haakon Lindekleiv, fagsjef, UNN
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, NLSH
 • Harald Sunde, fagsjef, FIN
 • Tomas Log, forskningsleder, HLSH
 • Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, SANO
 • Hanne M. Frøyshov, kvalitetssjef, Helse Nord RHF
 • Kjetil Storvik, innovasjonssjef, Helse Sør-Øst (leder av komiteen)
 • Gunn Strand Hutchinson, nestleder Regionalt brukerutvalg
 • Wenche Poppe, Norinnova Technology Transfer AS og Innomed
 • I tråd med utlysningen er det også innhentet faglig vurdering fra IKT-sjef i Helse Nord RHF i prosjekter som berøres av retningslinjer for IKT.

Vurderingskomiteen er i hovedsak sammensatt av personer fra helseregionen og spørsmålet om habilitet har vært nøye vurdert i behandlingen av hver enkelt søknad.

Vurderingskomiteen har etter fullmakt fra USAM vurdert og rangert søknadene, og lagt frem sin innstilling for Helse Nord RHF.

Innstillingen er vurdert og besluttet godkjent av kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Siv Cathrine Høymork, på bakgrunn av komiteens mandat og budsjettramme til disposisjon.

 

Kontaktperson:


Kristina Lindstrøm, rådgiver ved kvalitets- og forskningsavdelingen, Helse Nord RHF