logo Helse Nord

Ekstra utlysning av forskningsmidler våren 2020

Trenger du midler til å planlegge en klinisk studie eller kjøre en pilot for å få preliminære data til bruk i søknad om forskningsmidler? Nå er muligheten her.

Publisert 02.03.2020
Sist oppdatert 21.12.2022
Diagram

Har du hovedstilling i et helseforetak kan du søke på forskningsmidlene Helse Nord nå lyser ut. Det lyses ut cirka 2,5 millioner kroner. 

Søknadsfristen er 16. april 2020, kl. 1600, og du søker gjennom vårt elektroniske søknadsskjema (eSøknad). 

Her finner du søknadsskjema

Tildelingen vil offentliggjøres primo mai 2020. 

Se søknadsveilederen (14. juni 2019) for utdypende krav til utlysningen.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler dersom noe er uklart eller du ønsker generelle råd tilknyttet utlysningen (se kontaktinformasjon lenger nede på siden). 

Startstipend – klinisk studie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. Søker må minimum ha ph.d.-grad, tilhøre et godt forskningsmiljø, med potensiale til å kunne gjennomføre en klinisk studie og gjerne med mål om å oppnå ekstern finansiering.

Startstipend – klinisk studie er på inntil 250 000 kr og må tas ut i løpet av perioden mai 2020–mars 2021. Budsjett og eventuell frikjøpsperiode må fremkomme i søknad.

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r). 

Midlene kan brukes til 3 måneder frikjøp av grunnlønn til erfarne forskere, eller også annen anvendelse av midlene (samarbeidsmøter, workshops m.m.), der formålet med aktivitetene er å planlegge den aktuelle kliniske studien og/eller utforme selve søknaden. 

Forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

Søknaden vurderes etter nasjonale kriterier, kvalitet og nytte 

Obligatoriske vedlegg for søknader om startstipend kliniske studier:

  • Prosjektskisse på inntil 4 A4 sider inklusive referanser 
  • Anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikkleder på at søker vil bli fristilt for å gjennomføre aktiviteten i henhold til søknad (eget dokument)
  • CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal anbefales)
  • CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider pr. CV, mal anbefales) 

Prosjektmidler – mindre pilotstudie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. Søker må minimum ha ph.d.-grad, tilhøre et godt forskningsmiljø, med potensiale til å kunne gjennomføre en klinisk studie og gjerne med mål om å oppnå ekstern finansiering.

Det kan søkes om midler til å gjennomføre en pilotstudie slik at designet kan testes eller preliminære data kan innhentes for bruk i søknad om forskningsmidler enten til Helse Nord eller eksterne finansieringskilder. 

Prosjektmidler – pilotstudie er på inntil 500 000 kr og må tas ut i løpet av perioden mai 2020–mars 2021. Budsjett og eventuell frikjøpsperiode må fremkomme i søknad.

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r). 

Midlene skal brukes til gjennomføringen av pilotstudien. Dette kan innebære driftsmidler, 3 måneder frikjøp av grunnlønn til erfarne forskere, samt annen anvendelse av midlene (samarbeidsmøter, workshops m.m.), der formålet med aktivitetene er å planlegge den aktuelle kliniske hovedstudien og/eller utforme selve hovedsøknaden. 

Forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

Søknaden vurderes etter nasjonale kriterier, kvalitet og nytte.

Obligatoriske vedlegg for søknader om startstipend - pilotstudie:

  • Prosjektskisse på inntil 4 A4 sider inklusive referanser 
  • Anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikkleder på at søker vil bli fristilt for å gjennomføre aktiviteten i henhold til søknad (eget dokument)
  • CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal anbefales)
  • CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider pr. CV, mal anbefales) 

Spørsmål på e-post rutes til felles epostkasse: forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, seniorrådgiver for Helse Nords vurderingskomiteer
77 62 82 14 (kontor), 994 72 873 (mobil)

Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF
934 83 077

For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
telefon: 77 75 58 86 (kontor), 924 30 343 (mobil)


Veronika Nordskag
rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
telefon: 77 75 40 28 (kontor), 926 12 188 (mobil)

Mal_for_CV.odt

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten for mer informasjon og konkrete råd i arbeidet:

Veileder brukermedvirkning i forskning mai 2018.pdf

Vedtatte retningslinjer - brukermedvirkning i helseforskning i Norge:

Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, vedtatte retningslinjer og tiltak (til RHF-styresak 19-2015).pdf

Rapport - brukermedvirkning i helseforskning i Norge:

10022014__Rapport_Brukermedvirkning i helseforskning.pdf