logo Helse Nord

KlinReg: Ny søknadstype for forskningsmidler

Helse Nord lanserer en helt ny søknadstype. Et av målene er å fremme regionalt samarbeid hvor også de små helseforetakene er med. Søknadsfristen er 1. september 2018.

Publisert 23.03.2018
Sist oppdatert 10.04.2018
Forskningsmidler i Helse Nord, illustrasjonsbilde
Den nye søknadstypen lanseres allerede nå, slik at aktuelle fagmiljø får mulighet til å forberede søknad i god tid før fristen, 1. september 2018. 

De mindre skal med

– Det er spesielt våre kliniske fagmiljø som må være oppmerksom på denne nye og spennende muligheten, sier Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord. 

Det er kun helseforetak i Helse Nord og SKDE som kan være søkeinstitusjon, og prosjektet må være innen klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning i spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesteforskningsprosjekter må være knyttet til en klinisk problemstilling. 

Minimum tre institusjoner i regionen skal delta aktivt i prosjektet, der minst en av disse skal være Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Sykehusapotek Nord.

Forbedring gjennom samarbeid

– Vi ønsker flere større kliniske prosjekter, samtidig som vi også vil ha mer regionalt forskningssamarbeid. Vi håper søknadstypen kan bidra til å bygge forskningskompetanse i våre mindre helseforetak. Helse Nords motto «forbedring gjennom samarbeid» gjelder så absolutt også for forskningen i foretakene våre, understreker hun.

Vi håper søknadstypen kan bidra til å bygge forskningskompetanse i våre mindre helseforetak
Store regionale forskningsprosjekter

Det er første gang Helse Nord lyser ut midler til så store regionale forskningsprosjekter. Søknadsrammen per prosjekt skal være mellom 6–20 millioner innen en 3–5 årsperiode. Dette muliggjør en søkeramme på 2–4 millioner per år. I tillegg kommer institusjonenes egenbidrag. 

– Det er satt av 4 millioner i 2019 til satsingen. Dette gjør at vi har mulighet til å finansiere 1–2 prosjekter. Vi er svært spent på hvor mange søknader som kommer inn og fra hvilke miljø, avslutter Høymork.  

Søknadstypen er på enkelte områder særegen sammenlignet med de andre søknadstypene i Helse Nord, og det er særlig viktig at søkere er oppmerksom på hvilke krav til formalia som gjelder. Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Helse Nords forskningsprogram for utdypende informasjon. 

Søknaden kan sendes elektronisk når søkeportalen åpnes 20. juni. 
Spørsmål på e-post sendes til: forskningsmidler@unn.no

Helen Sagerup
seniorrådgiver
tlf. 776 28214 (kontor), 99 47 28 73 (mobil)

Vidar Anderssen
rådgiver
tlf. 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil) 

Veronika Nordskag
konsulent
tlf. 77 75 40 28 (kontor), 92 61 21 88 (mobil) 


Utlysningstekst vedtatt av USAM 9. november 2017

Målsetningen med søknadstypen Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning er å: 

  • styrke pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning
  • styrke regionalt samarbeid 
  • bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene 

Utlysningen er åpen for alle fagområder innen klinisk forskning i spesialisthelsetjenesten. Det åpnes også for helsetjenesteforskning under forutsetning av at den er knyttet til en klinisk problemstilling. Deltakelse fra primærhelsetjenesten kan være aktuelt i prosjekter med tydelige samhandlingsaspekter.

Det kan her søkes om støtte til store prosjekter. Total søknadsramme pr. prosjekt for hele søknadsperioden er på 6–20 mill. kr. Normalt skal prosjektet vare mellom 3 og 5 år, men det åpnes for at prosjekter med ph.d.- og postdoktorstipender med 50 % progresjon kan strekkes over 6 år. Dette betyr at søkebeløpet pr. søknad må være mellom 2 og 4 mill. kr pr. år. Søknad om midler over 10 mill. må begrunnes særskilt i eget vedlegg. 

Kun helseforetak og SKDE kan være søkeinstitusjon. Søker/prosjektleder må være tilsatt i søkeinstitusjonen i minimum 20 % stilling. 

Søknaden må inneholde en eksplisitt redegjørelse av hva som anses for å være de kritiske suksessfaktorene ved prosjektet, dette for å synliggjøre prosjektets risiko og gjennomføringsevne. Herunder må søker gjøre rede for erfaring med å lede større forskningsprosjekter. 

Minimum tre institusjoner skal delta aktivt i prosjektet, hvorav minst en av disse skal være Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Sykehusapotek Nord. UiT eller Nord universitet kan være en av tre parter. Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap i henhold til Vancouverreglene. Ved innvilgelse skal dette formaliseres gjennom en avtale mellom institusjonene.

Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjonene og forskerne skal tydeliggjøres i søknaden. Dette inkluderer å beskrive hvordan prosjektet vil bidra til å bygge opp forskningsmiljøet ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og/eller Sykehusapotek Nord.

For å regnes som institusjon som deltar aktivt i prosjektet må det knyttes konkrete forskningsoppgaver med navngitt forsker og budsjett til institusjonen. Ph.d.- og postdoktorstipendiater anses som forskere. Alle aktive institusjoner i prosjektet skal bidra med minst 10 % egenandel, regnet ut fra søkesummen som går til det aktuelle foretak/universitet/kommune. Egenandelen kan bestå av friske midler, arbeidstid til prosjektet og/eller infrastruktur til prosjektet (kontorfasiliteter, laboratoriefasiliteter, støttepersonell). Dokument som synliggjør egenandelen skal vedlegges søknaden og være signert av klinikk-/senterleder (UNN og Nordlandssykehuset), forskningsleder (Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Sykehusapotek Nord), instituttleder (UiT), dekan (Nord universitet).

Prosjektet kan være bygget opp rundt flere arbeidspakker, det ses som en fordel om ansvaret for arbeidspakkene fordeles mellom de aktive institusjonen. Dette tillegges vekt i vurderingen, som et tillegg til de ordinære kriteriene kvalitet og nytte.

Det skal være brukermedvirkning i prosjektet. 

  • Det kan søkes om lønnsutgifter, driftsutgifter, og midler til en viss koordinering mellom partene i prosjektet: 
  • Lønnsmidler kan finansiere ph.d.-stipend, postdoktorstipend, forskerstipend, frikjøp av forskere for kortere eller lengre perioder og forskningsstøttepersonell dedikert til gjeldende prosjekt. Stipendene kan tas ut i 100 % eller 50 % stilling og må være knyttet til en av de aktive institusjonene i prosjektet. 
  • Utenlandsstipend til postdoktorer og forskerstipendiater finansiert av prosjektet
  • Driftsmidler kan være kostnader til brukermedvirkning, datasett, materiell, legemidler, monitorering.
  • Det kan ikke søkes om dekning av kostnader knyttet til institusjonenes faste utgifter (f.eks. husleie, strøm, renhold og generelle administrative støttefunksjoner o.l.).

Det må vedlegges et budsjett som viser i hvilken institusjon de omsøkte midlene skal brukes, og der egenandelene til institusjonen framkommer.  

Tildeling av midler til denne søknadstypen inngår ikke i tallmaterialet for maksimalt årlig tildelingsbeløpet til prosjektleder. 

Intervju av søkere kan bli aktuelt hvis det er behov for nærmere redegjørelse av prosjektet samt vurdering av prosjektleders samlede kompetanse. Eventuelle intervju gjennomføres av AU USAM, som supplement til vurderingskomiteens arbeid.

Søknadstypen lyses ut for 2019 (søknadsfrist 1. september 2018, med oppstart av prosjektet i 2019). Neste utlysning vil tidligst finne sted for 2021. 


Søknaden kan sendes elektronisk når søkeportalen åpnes 20. juni. Da skal følgende mal brukes. 

Mal for prosjektbeskrivelse.docx