logo Helse Nord

Trenger du midler til å utarbeide et forskningsprosjekt eller fullføre en ph.d?

Har du hovedstilling i helseforetak og skal søke Forskningsrådet, KLINBEFORSK eller EU i 2019, eller trenger du midler til å fullføre doktorgraden? Helse Nord lyser ut ekstra forskningsmidler. 

Publisert 06.12.2018
Sist oppdatert 04.03.2019
Illustrasjonsbile: Colourbox

Helse Nord lyser ut inntil tre millioner kroner til prosjektetableringsstøtte og korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad for bruk i 2019. 

Søknadsfristen er 13. januar 2019, kl. 1600, og du søker gjennom vårt elektroniske søknadsskjema (eSøknad).

Her finner du søknadsskjema
Tildelingen vil offentliggjøres 1. februar 2019. 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler dersom noe er uklart eller du ønsker generelle råd tilknyttet utlysningen (se kontaktinformasjon nede på siden). 

Prosjektetableringsstøtte

Formålet med søknadstypen er å øke antall gode søknader fra helseforetakene til eksterne finansieringskilder. Helse Nord ønsker å legge til rette for at forskere skal kunne utarbeide gode søknader.

Det kan søkes om inntil 250 000 kr, enten til frikjøp (ca. tre måneder) og/eller annen bruk av midlene (reiser og andre utgifter til samarbeidsmøter, workshop m.m.). Midlene skal brukes i 2019. Merk at Helse Nord er en intern finansieringskilde. Eksempler på eksterne finansieringskilder:  


Søknaden må være forankret ved et helseforetak i Helse Nord, og søker må ha hovedstilling i helseforetaket. Søker må minimum ha ph.d.-grad, tilhøre et godt forskningsmiljø, og med potensial til å nå opp i ekstern konkurranse. Det må fremkomme til hvilken ekstern finansieringskilde en planlegger å sende søknad.

Egen forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

Vi anbefaler å inkludere brukere tidlig i prosessen ved utvikling av forskningsprosjekt. 

Søknaden vurderes etter nasjonale kriterier, kvalitet og nytte – lenke til kriterier.

Obligatoriske vedlegg for søknader om prosjektetableringsstøtte

 • Prosjektbeskrivelse/protokoll: Prosjektskisse på inntil to A4-sider inklusive referanser 
 • Anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikkleder på at søker blir fristilt (eget dokument)
 • CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks fire sider, mal anbefales)
 • CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks fire sider pr. CV, mal anbefales) 

Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad

Helse Nord ønsker også at ph.d.-studenter (med finansiering fra RHF eller HF) skal få ferdigstilt sine doktorgrader. Det kan søkes om midler for inntil seks måneder lønn, som må brukes i 2019. Merk likevel at stipendiet vil gis unntaksvis og ved ekstraordinære årsaker til forsinkelser. 

Søknaden vurderes utfra tre vurderingskriterier:

 1. Framdriften i prosjektet til nå (hva er gjennomført i opplæringsdel og i avhandlingsarbeidet) 
 2. Årsak til forsinkelsen (har tildelingen vært brukt som skissert i opprinnelig søknad, har det vært mulig for student/veileder å unngå forsinkelsene) 
 3. Realistisk gjennomføringsplan og fullføring av ph.d.-studiet innen omsøkt tidsramme

Obligatoriske vedlegg for søknader om korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad

 • Prosjektbeskrivelse/protokoll: Inntil to A4-sider inklusive referanser. Denne skal inneholde følgende elementer: 1) En tydelig beskrivelse av framdriften i prosjektet til nå (hva er gjennomført i opplæringsdel og i avhandlingsarbeidet), 2) Særskilt forklaring på forsinkelsene, og 3) En vurdering av gjennomførbarhet innen omsøkt tidsramme
 • CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks fire sider, mal anbefales)
 • CV for ph.d.-kandidat (maks fire sider, mal anbefales)
 • Kursbevis på at søker har gjennomført e-læringskurs i helseforskningsloven (gjelder alle prosjekter som krever REK-godkjenning)
 • Dokumentasjon av REK-godkjenning (saksnr), eller E-kvittering for innlevert søknad til REK (gjelder alle prosjekter som krever REK-godkjenning)
 • Dokumentasjon av godkjenning eller kvittering for innsendt søknad til Statens legemiddelverk (gjelder alle prosjekter med legemiddelutprøving) 
 • Hovedveileder skal utarbeide oppdatert veiledererklæring. Mal for veiledererklæring skal benyttes


Her finner du søknadsveilederen (15. juni 2018) for utdypende krav til utlysningen, og lenke til søknadsskjema:Spørsmål på e-post rutes til felles epostkasse: forskningsmidler@unn.no 

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup
Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 62 82 14 (kontor), 994 72 873 (mobil)

Kristina Lindstrøm
Rådgiver, Helse Nord RHF,
Telefon: 934 83 077 (kontor)

For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen
Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 75 58 86 (kontor), 924 30 343 (mobil)

Veronika Nordskag
Rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer
Telefon: 77 75 40 28 (kontor), 926 12 188 (mobil)


Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten for mer informasjon og konkrete råd i arbeidet: 


Vedtatte retningslinjer – brukermedvirkning i helseforskning i Norge

Rapport – brukermedvirkning i helseforskning i Norge


Klage på avvisning (pdf): 

Klage på avvisning (word):
Klagepåavvisningavsøknad_HNRHF.docx

Klage på avslag (pdf):
Klagepåavslagpåsøknad_HNRHF.pdf

Klage på avslag (word):
Klagepåavslagpåsøknad_HNRHF.docx