logo Helse Nord

Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021

Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Sju prosjekter er tildelt midler.

Publisert 22.12.2020
Sist oppdatert 05.01.2021

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 33 søknader. Alle helseforetakene har sendt inn søknader. Fordelingen er som følger: 

  • Finnmarkssykehuset    4 søknader
  • Helgelandssykehuset   3 søknader 
  • Nordlandssykehuset   2 søknader 
  • UNN                           24 søknader

Søknadene presenterer et stort spenn, som blant annet  innen ulike fagområder, innkjøp av utstyr , simulering og endring av rutiner/prosedyrer.

7 prosjekter har fått tildelt midler for 2021. Søknadene har vært vurdert av fagsjefene i eget helseforetak før de har blitt vurdert av komiteen i Helse Nord RHF. Kriteriene de er vurdert ut fra kan leses her: https://intranett.helse-nord.no/sakornsmidler/category44597.html 

- Det er hyggelig at vi har fått inn så mange søknader, sier kvalitetssjef Eirik Holand som skulle ønske RHF-et hadde mulighet til å gi ut  midler til flere prosjekter. 

-Det er tydelig at det er et engasjement for forbedringsarbeid i helseforetakene og det er gledelig å se. 

Brukermedvirkning

Det er stor variasjon om prosjektene har vurdert brukermedvirkning i prosjektene. Å ha med en brukerrepresentant i prosjektene er viktig for å få med brukerperspektivet, og kan løfte nytte-aspektet i forbedringsprosjektene. Vi oppfordrer alle som gjennomfører et forbedringsprosjekt å ta med en brukerrepresentant inn i prosjektet allerede i planleggingsfasen.  

Bruk av midlene: 

Midlene må brukes i løpet av 2021. De utbetales i mars/april. 

Etter fullført prosjekt og senest innen 1. februar 2022, skal det leveres en kort rapport, med beskrivelse av hvordan prosjektet er gjennomført og planlagt videreført. Rapporten skal inneholde data på før- og etter-situasjonen og en beskrivelse av prosjektet som kan brukes til overføring til andre enheter, avdelinger eller helseforetak. 

Vi takker alle som har søkt på forbedringsmidlene, og oppfordrer alle til å jobbe videre med de gode forbedringstiltakene!

Disse er tildelt midler:

​Helseforetak
​Avd. og klinikk
​Om prosjektet
​Innvilget
UNN​​HLA Hjertemedisinsk poliklinikk
Implementere en virituell hjertesviktklinikk om vil gi pasienter muligheter til å få deler av behandlingen i eget hjem.​
​200.000
​UNN
​Geriatrisk seksjon, HIGE, medisinsk klinikk
Forbedringsarbeid for pasientgruppen ‘Eldre med delir’. Delir er en alvorlig helsetilstand, som regel trigget av en annen underliggende sykdom. Bevisstgjøring kommer til å sette fokus på utløsende årsak som kan igjen korrigeres fortere. Ved å redusere lengde av delir, reduserer man risiko for komplikasjoner, liggetid, og risiko for økt dødelighet.​
​200.000
​UNN
​Medisinsk avdeling UNN, Harstad
Prosjekt "fallskjerm". Prosjektet baserer seg på implementering av anbefalte tiltak som er fremkommet gjennom UNNs egne prosjekter "Prosjekt fallskjerm" og "Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi". 
Prosjekt fallskjerm viser en systematisk gjennomgang av avdelingens fall-avvik og påviser forbedringspotensialer som bør implementeres.​
​200.000
FIN​


Medisinsk avdeling, poliklinisk enhet, Klinikk Kirkenes

Forbedre HbA1c hos voksne pasienter. Data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV) viser at pasienter med diabetes type 1 som følges opp ved Kirkenes sykehus skårer dårligere på flere kvalitetsmål enn landsgjennomsnittet samt andre sykehus i Helse Nord. Dette gjelder blant annet følgende kvalitetsmål som prosjektet sikter til å forbedre: Andel pasienter med god (HbA1c ≤ 53 mmol/mol) og veldig dårlig (Hba1c >75 mmol) glykemisk kontroll samt utførte prosedyrer som identifiserer pasienter med senkomplikasjoner, slik som undersøkelse av føtter, måling av blodtrykk, måling av urin albumin og undersøkelse av øyebunn. Målet med forbedringsarbeidet er å identifisere årsaker til dårlig måloppnåelse og deretter igangsette målrettede tiltak for å kunne forbedre resultater av denne utfordrende pasientgruppen.
​100.000
​NLSH

PHR - BUPA - Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, Indre Salten

Prosjektet går ut på å undersøke om bistand og veiledning til kommunehelsetjenesten  kan gjøres på en effektiv og hensiktsmessig måte med å bruke elektronisk (video) kommunikasjon. Metoden prosjektet ønsker å utvikle til veiledning er «Reflekterende team».  6 små og mellomstore kommuner vil inngå i prosjektet. 
​200.000
​NLSH

Seksjon for Kvalitet og Rådgivning (KOR),
Diagnostisk klinikk


Det er ønskelig å etablere gode prosesser for å sikre at det produseres analyseresultater ved analyse på Pasientnært analyseutstyr som gir riktige og presise svar til rett tid og som er sporbare i ettertid
​200.000
​UNN

Anestesilegeavdelingen, Operasjon- og intensivklinikken

Prosjektet ønsker å redusere opiatforbruket postoperativt med 50% i løpet av ett år hos pasienter som allerede har epidural-analgesi (EDA).
​200.000