logo Helse Nord

Utlysning av innovasjonsmidler 2020

NB! Helse Nords innovasjonsutlysning er utsatt til høsten.

Publisert 02.03.2020
Sist oppdatert 02.03.2021
Illustrasjon innovasjon

Utlysningen av innovasjonsmidler for 2020 utsettes til høsten pga koronasituasjonen.

NY FRIST ER 15. SEPTEMBER 2020

Vi har hatt møte med det regionale innovasjonsnettverket 13. mars 2020. Nettverket består av de personene som er innovasjonskontakter i hvert HF, og seksjon for forskning og innovasjon i RHFet. Innovasjonskontaktene har bedt oss utsette utlysningen med begrunnelse i at det ikke er tid og ressurser til å planlegge prosjekter og skrive søknader i foretakene nå. Dette har vi stor forståelse for. I tillegg vil flere av de fra egne HF som er med i vurderingskomiteen ikke ha mulighet til å prioritere søknadsvurderingen i vår. 

Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, samt forbedringer i organisasjon i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske løsninger og gode pasientforløp. Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid (Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020).

Prioriterte områder

Regional utviklingsplan 2035 og Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene i årets utlysning. Helse Nord er særlig interessert i søknader hvor:  

 • Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi 
 • Prosjektet bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet og forbedrer pasientforløp
 • Prosjektet sørger for nye og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester  
 • Prosjektet retter seg særlig mot en eller flere av følgende pasientgrupper: skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge. 

I tillegg vil Helse Nord prioritere følgende:

 • Prosjekter med potensiell regional nytteverdi
 • Prosjekter der flere helseforetak er involvert i prosjektet
 • Tjenesteinnovasjonsprosjekter. Dette innebærer også tjenesteinnovasjonsprosjekter som involverer nye produkter eller ny teknologi for å muliggjøre bedre tjenester

Her finner du søknadsskjema (eSøknad)

Hvem kan søke?

Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon/avtalespesialist i regionen med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Prosjekter som har mottatt tilskudd tidligere kan søke om midler dersom dette innebærer en vesentlig videreutvikling av prosjektet. 

Søknadsfrist: 24. april 2020 kl. 16.00

Vurdering

Helse Nord RHF har fire hovedkriterier i vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges i lik grad:

 1. Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial.
 2. Nytteverdi for helsetjenesten.
 3. Gjennomførbarhet.
 4. Organisering og samarbeid.

Karakterskalaen for hvert av kriteriene ovenfor går fra 0 til 5. Hver søknad gis en totalkarakter med en desimal. Det settes en samlet karakter for søknaden. Søknadene må ha karakter 3.0 eller bedre for å kunne innstilles. 

Søknadsbeløp

Det kan søkes om inntil 550 000 pr. prosjekt pr. år. Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett. Finansiering forutsetter en egenandel på 50% fra ansvarlig foretak.   

Budsjett og finansiering

Det forutsettes at søknaden er godkjent av budsjettansvarlig ved søkers enhet/klinikk/avdeling i søkerinstitusjonen. Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden som forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.

I finansieringsplanen skal det oppgis kostnader i prosjektet som er direkte knyttet til aktivitetene som det søkes støtte til. Oppgi egeninnsats (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.

Totalsummen for kostnadene skal være lik totalsummen i finansieringsplanen.

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første fire månedene etter tildeling. 

Brukermedvirkning

Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker (pasient, pårørende, helsepersonell) er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for hvorfor dette er fraværende.

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (mai 2018) kan også benyttes i utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter

IKT og arkitektur

Dersom det skal innføres eller utvikles nye IKT-løsninger i et prosjekt, bør søkere innhente vurderinger om hvordan løsningene skal kunne virke i sammenheng med eksisterende infrastruktur i Helse Nord. 

Dette vil vektlegges i vurdering av søknadene.

Hva kan støttes? 

Personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader kan støttes. 

Midlene skal kun benyttes for å dekke kostnader for prosjektaktivitetene.

Obligatoriske elementer og vedlegg

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig og i henhold til søknadskriteriene, samt at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. 

En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Søkes det om mer enn maksimalt tilskuddsbeløp vil søknaden kunne bli avvist. 

Mal for prosjektbeskrivelse


Følgende obligatoriske dokumenter skal leveres inn: 

 • Søknadsskjema i søknadsportalen eSøknad
 • Prosjektbeskrivelse iht. mal, maks 3 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • CV for prosjektleder, maks. 2 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • Formell dokumentasjon fra foretaket om forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.
 • Det skal kun innleveres etterspurte dokumenter. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. CV og prosjektbeskrivelse må konverteres til PDF-format og lastes opp som egne filer i eSøknad. Følgende formatkrav gjelder: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand, Times New Roman 12 punkt. 


Eventuelle spørsmål kan rettes til: innovasjonsmidler@helse-nord.no

Alternativt ta kontakt med kontaktpersoner ved seksjon for forskning og innovasjon i Helse Nord RHF:

Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF 
kristina.lindstrom@helse-nord.no 
Tlf. 934 83 077

Knut Høybråten, rådgiver Helse Nord RHF 
knut.hoybraten@helse-nord.no 
Tlf. 412 72 262

Veronika Nordskag, rådgiver UNN
veronika.nordskag@unn.no
926 12 188