logo Helse Nord

Nå starter vi opp med én kurve i nord

Elleve sykehus i Nord-Norge skal ta i bruk én og samme løsning for elektronisk kurve og medikasjon. MetaVision blir et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten.

Publisert 21.01.2019
Sist oppdatert 21.03.2019
Prosjektledelse - én kurve i nord
eKurve-prosjektet i Helse Nord – som har det overordnede ansvaret for innføringen av MetaVision ved sykehusene i Nord-Norge – skiftet i oktober status fra forprosjekt til innføringsprosjekt. Det betyr blant annet at en mer detaljert planlegging av den regionale innføringen nå er iverksatt. Både Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har fått på plass lokale delprosjekter for innføringen, med lokale prosjektledere for sitt foretak.

Hva er en kurve?

Kurven følger sykehuspasienten gjennom hele behandlingsforløpet fra innskriving til utskriving, og brukes for å dokumentere observasjoner og målinger for enkeltpasienter – eksempelvis puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Dokumentasjonen følger pasienten både ved overføring mellom ulike sykehusavdelinger og mellom sykehus i regionen. Å erstatte en rekke ulike papirkurver med en elektronisk og sammenhengende kurve- og medikasjonsløsning i helseregionen vil bidra til å gjøre det tryggere for pasienten.

Forutsetninger for innføringen

Programstyret i Helse Nord FRESK ga i begynnelsen av desember 2018 sin tilslutning til at kurveløsningen MetaVision innføres ved første avdeling i helseregionen. Dersom alt går etter planen skjer oppstarten på Intensivavdelingen ved UNN Tromsø i mai 2019. At vi får til dette forutsetter imidlertid en rekke leveranser fra systemleverandøren EVRY.

I løpet av våren 2019 skal det gjennomføres en akseptansetest av den regionale løsningen, noe som innebærer at klinikere som skal ta i bruk kurveløsningen skal verifisere at systemet fungerer som forutsatt, og at det dekker sykehusenes behov mht denne typen dokumentasjon.

Før sykehusene i helseregionen kan ta i bruk elektronisk kurve, må det gjøres omfattende forberedelser. Det vil blant annet kreve at endel arbeidsprosesser må endres ved de berørte avdelingene. Opplæring av sykehuspersonell utgjør dessuten en svært viktig forutsetning for innføring ved sykehusene: avdelingene må lære seg nye rutiner, ny arbeidsflyt og bruk av MetaVision før man trykker på startknappen.

Regional løsning skodd for 11 sykehus i nord

Det regionale prosjektet – som er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord – har ansvar for å planlegge og få på plass én felles løsning for sykehusene i helseregionen. Å kartlegge behovene på intensiv, operasjon, anestesi og på alt av sengeposter ved elleve sykehus er derfor en av de viktigste oppgavene i forberedelsene. Kurveløsningen skal være gjennomgående både på tvers av avdelinger og på tvers av alle sykehusene – fra Hammerfest i nord til Mosjøen i sør.

Vi har tatt utgangspunkt i kurveløsningen som i flere år har vært i bruk ved enkelte sykehus i Helse Sør-Øst, sier regional prosjektleder Kolbjørn Engeseth ved FRESK-programmet i Helse Nord. For oss har det vært viktig å få på plass en en gjennomgående kurve som følger pasienten mellom sykehusene i Nord-Norge, forklarer han. Dette er det viktigste skillet mellom løsningen i Helse Nord og i Helse Sør-Øst. Vi har brukt tiden godt på å videreutvikle og forenkle løsningen for å gjøre den til vår egen, og funksjonaliteten begynner nå å ta form i den retning vi ønsket for den.

Parallelt jobbes det med integrasjoner mellom den elektroniske kurven og andre systemer og medisinsk teknisk utstyr som er i bruk ved sykehusene i nord. Når dette arbeidet er ferdigstilt, skal det regionale prosjektet levere en ferdig løsning til helseforetakenes delprosjekter for innføring.

Prosjektressurser på befaring ved Nordlandssykehuset 2. oktober 2018
Prosjektressurser på befaring ved Nordlandssykehuset: Merete Johansen (prosjektleder Nordlandssykehuset/NLSH), Alf-Sigurd Jørgensen (Helse Nord IKT), Thormod Ihlen (Medisinsk Teknisk avdeling, NLSH), Lars Harald Christensen (ICU, NLSH) , Ola Jørgen Bøckmann Lie (Helse Nord IKT) og Igal Altshuler (EVRY). Foto: Kristin Bertheussen, EVRY

Tilpasning til forholdene i nord

I forberedelsene til innføringen er det også endel mer "størrelsesmessige" forhold å ta hensyn til, og som påvirker fremdriften i prosjektet. Blant annet er det ofte andre arbeidsformer ved mindre sykehus enn ved de større, og dette får innvirkning på hvordan man legger opp arbeidsflyten i løsningen.

– Med så store avstander som vi har i Nord-Norge kan nettverksforsinkelser dessuten føre til at systemet oppleves som tregere enn tiltenkt, og det er noe vi må få bukt med før oppstart, påpeker prosjektlederen. Dette er noe som har høy prioritet i det videre arbeidet før løsningen tas i bruk.

Hanne Kvarenes og Kolbjørn Engeseth
Overlege Hanne Kvarenes er leder av klinisk team i det regionale prosjektet i FRESK, her sammen med prosjektleder Kolbjørn Engeseth. – Innføringen av elektronisk kurve utgjør den viktigste endringen i klinikernes hverdag siden innføringen av elektronisk pasientjournal, mener den erfarne legen. Foto: Solfrid Kallbekken, Helse Nord FRESK

Når vil sykehusene i nord kunne ta i bruk elektronisk kurve?
Med unntak av Intensivavdelingen ved UNN, er formell dato for innføring ved de øvrige sykehusene i Nord-Norge pr. dags dato ikke klar – datoene kommuniseres så snart dette er vedtatt av programstyret i Helse Nord FRESK. Ifølge foreløpig prosjektplan starter innføringen på Anestesi/intensiv/operasjon (AIO) ved UNN, så står Nordlandssykehuset for tur. Så snart man er i mål med de to største foretakene, vil Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset ta i bruk den regionale løsningen.

Innføringen av elektronisk kurve og medikasjon i helseregionen er en viktig endringsprosess og et viktig arbeid for å gjøre det tryggere for pasienten, konkluderer prosjektleder Kolbjørn Engeseth. Men det er også en krevende prosess som vil prege sykehushverdagen i flere år fremover, så her er det bare å brette opp ermene.
skillelinje

FAKTA OM EN KURVE I NORD

skillelinje