logo Helse Nord

Informasjonssikkerhet, fagråd

Fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS) er et rådgivende organ, som skal sikre en mest mulig helhetlig og enhetlig tilnærming til området sikkerhet i regionen. Med sikkerhet menes her områdene informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet.

Helse Nord har gjennomført en omfattende digitalisering den siste tiden. Vi har pasienter og pårørende som forventer at opplysninger er tilgjengelig på tvers i regionen, mellom regionene og at informasjonen behandles på en trygg måte. I Helse Nord har vi en felles IKT infrastruktur, inngått avtale om felles journal, og benytter andre regionale og nasjonale løsninger som stiller krav til koordinert ivaretagelse av informasjonssikkerheten i regionen.

Vår teknologiske hverdag er sårbar og krever økt fokus på informasjonssikkerhet. Dette er en forutsetning for vellykket digitalisering, økt samhandling og pålitelig informasjon.

Samarbeid og informasjonsutveksling om informasjonssikkerhet er en viktig suksessfaktor for å møte de utfordringer som Helse Nord står ovenfor. Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres samarbeid mellom de ulike helseforetak, herunder Helse Nord IKT, om forhold som angår fagområdet sikkerhet. Informasjon om sikkerhetssituasjonen av betydning skal utveksles raskt mellom foretakene. 

Mandat Fagråd Informasjonssikkerhet

Medlemmer

Ida Martinussen, informasjonssikkerhetsleder, Helse Nord RHF

Knut Eirik Sølsnes, sikkerhetsleder, Helse Nord RHF

Thorstein Bjørnstad, fagansvarlig informasjonssikkerhet, Finnmarkssykehuset HF

Christian Vildgren, sikkerhetsleder, UNN HF

Merete Bolstad, fagansvarlig informasjonssikkerhet, UNN HF

Alisa Larsen, fagansvarlig informasjonssikkerhet, Nordlandssykehuset HF

Alexander Ringdal, Nordlandssykehuset HF

Svein Arne Soløy- Ervik, fagansvarlig informasjonssikkerhet, Helgelandssykehuset HF

Helge Pettersen, økonomisjef, Sykehusapotek Nord HF

Knut Øyvind Johansen, sikkerhetssjef, Helse Nord IKT

Bjørn Torsteinsen, informasjonssikkerhet, Helse Nord IKT

Eva Skipenes sikkerhetsarkitekt, Helse Nord IKT

Sist oppdatert 15.05.2024