logo Helse Nord

Hva er et fagråd? (mandat)

Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene. 

11Hva er et fagråd? (mandat)

Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene. Fagrådene oppnevnes for å diskutere og avklare aktuelle saker og problemstillinger innen fagområdet Helse Nord ønsker råd og anbefalinger på. Fagrådene er forankret i Fagavdelingen i Helse Nord RHF.
 

Oppnevningsperiode

Fagrådet oppnevnes for en periode på tre år. Ved reoppnevning skal kontinuitet balanseres med behovet for fornying. Det er ønskelig med en viss utskifting hvert tredje år.
 

Fagrådsleders rolle og ansvar

 
Fagrådsleder oppnevnes av Helse Nord RHF, og representerer fagrådet utad, og er talsperson for det samlede rådet. Fagrådsleder kan uttale seg i media om saker som er behandlet i fagrådet, men skal informere Helse Nord RHF når denne uttaler seg som leder for fagrådet.

Fagrådsleder har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til møtestruktur, og er medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes.

Medlemmers ansvar og roller

Medlemmene skal bidra til at fagrådet har et regionalt perspektiv, delta i møter og involvere egne fagmiljø i aktuelle saker for å sikre god forankring.

Medlemmene skal bidra til at fagrådets oppgaver løses.

Fagrådets oppgaver, rolle og ansvar

  • Fagrådet er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål med relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene.
  • Skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuell situasjon for fagområdet og regionale og nasjonale planer og vedtak.
  • Skal gi råd til fagdirektør med bakgrunn i innspill fra øvrige regionale nettverk innen fagområdet.
  • Skal behandle saker på bestilling fra fagdirektør i Helse Nord RHF.
  • Skal utrede saker som har interesse for helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF.
  • Saker som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets medlemmer, fremmes til fagrådets leder.
  • Leder skal be sekretariatet avklare med fagdirektør i Helse Nord RHF, om saken skal behandles i fagrådet.

En oversikt over alle fagrådene i Helse Nord finner du her.

Sist oppdatert 05.04.2024