logo Helse Nord
Kliniske fagrevisjoner

Kliniske fagrevisjoner

En klinisk fagrevisjon gjennomføres ved at fagfeller (kollegaer) vurderer hverandres praksis. Målet er å gjøre praksisen i sykehusene enda bedre. I Helse Nord er det etablert et system for kliniske fagrevisjoner i regionen.

Klinisk fagrevisjon er en av metodene som brukes til å forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling. Metoden kan avdekke om klinisk praksis innenfor et fagområde er i samsvar med beste praksis (revisjonsgrunnlaget). Klinisk fagrevisjon omtales i noen sammenhenger som «clinical audit».

For gjennomføring av klinisk fagrevisjon settes det sammen et revisjonsteam bestående av revisjonsleder og fagrevisorer. Fagrevisorene er fagfolk som arbeider innenfor fagfeltet. 

Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, nasjonale eller regionale), brukes disse i revisjonsgrunnlaget.

Revisjonsteamet enes om revisjonsgrunnlaget og utarbeider på grunnlag av dette kriterier man måler funnene i fagrevisjonen opp mot (revisjonskriterier).

Deretter går man gjennom pasientforløpene (som regel ved journalgjennomgang og intervjuer) for et gitt antall pasienter innenfor et gitt tidsrom og ser etter funn som viser god praksis/noe å lære av eller forbedringsmuligheter.

Det utarbeides rapport fra fagrevisjonen på hver enhet og til slutt en samlerapport når alle fagrevisjoner innen fagområdet er gjennomført. De deler av rapportene som inneholder individualiserende kjennetegn unntas offentlighet.

Rapportene utarbeides for lokalt kvalitetsarbeid og er ikke beregnet til bruk for andre formål. Metoden skiller seg fra internrevisjon, og er ikke ment for å undersøke om lover og forskrifter følges, men som verktøy for å gjøre praksisen i sykehusene enda bedre.

Datagrunnlaget vil som regel være for lite til å bruke i en generell vurdering av virksomheten, men fordi fagrevisjonen gransker detaljene i det enkelte behandlingsforløp er metoden godt egnet til forbedringsarbeid. Selve arbeidet med fagrevisjonene bidrar til samarbeid mellom fagmiljøer på sykehusene, noe som kan bidra til bedre regionale rutiner og reduksjon av uønsket variasjon i helsetjenesten.

Hensikten med disse retningslinjene er å gi rammer for organisering, planlegging og
gjennomføring av kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.

I 2018 er det planlagt to fagrevisjoner i Helse Nord
​Fagområde
​Steder for fagrevisjon
​Status
​Ortopedi:
Skulderkirurgi
​Finnmarkssykehuset, Hammerfest
UNN, Tromsø
Nordlandssykehuset, Bodø
Helgelandssykehuset, Mo i Rana
​Gjennomføres vår/sommer 2018
Startet forberedelser
​Pediatri:
Forstoppelse hos barn og unge
Finnmarkssykehuset, Hammerfest
UNN, Tromsø
Nordlandssykehuset, Bodø
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
​Planlagt gjennomføring høsten 2018

Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk for klinisk fagrevisjon skal utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring innenfor området.

Nettverket skal bidra til bruk av klinisk fagrevisjon som metode for etablering av beste praksis og arbeid med reduksjon av uønsket variasjon i fagutøvelsen. 

Nettverket har ingen beslutningsmyndighet eller ansvar ut over deltagernes roller i eget foretak.

Nettverket skal:

  • Samle kunnskap om og utvikle kompetanse på klinisk fagrevisjon 
  • Dele kunnskap og erfaring, og bistå med læring
  • Gjøre tilgjengelig resultater fra gjennomførte kliniske fagrevisjoner der dette er mulig ut fra vurdering av personvern og andre forhold

I oppdragsdokumentet 2017 fra HOD er det gitt følgende oppdrag til Helse Nord RHF:


«Helse Nord RHF skal legge til rette for et system for fagrevisjoner i helseforetakene. De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring. Helse Nord RHF skal lede dette arbeidet.» 


Deltagere

Til nettverket er det invitert tre personer fra hver helseregion (fire fra Helse Sør-Øst pga størrelse), fortrinnsvis representert ved kvalitet- eller fagsjefnivå i:

  • Det regionale helseforetaket
  • Universitetssykehus i helseregionen
  • Lokalsykehus i helseregionen

I tillegg er det invitert brukerrepresentant oppnevnt av brukerutvalgene. 

Det kan være aktuelt å utvide lærings- og kompetansenettverket ved behov.

Ledelse og sekretariat 2017-2018


Arbeidsform

Nettverket bestemmer selv møtehyppighet, men har normalt to-tre møter pr år. Tema som ønskes tatt opp på møter sendes nettverkets sekretær, som sammen med leder prioriterer og setter opp agenda for møtene. Sekretær er ansvarlig for innkalling og praktisk gjennomføring av møter. Møtene avholdes fysisk eller på Skype/video.

MøtereferaterUtførte kliniske fagrevisjoner i Helse Nord

    Sist oppdatert 10.03.2021