logo Helse Nord

Marit Lind konstitueres som adm. direktør

Styret i Helse Nord RHF har konstituert Marit Lind som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 29.11.2022
Marit Lind. Foto: UNN
​​Etter at Cecilie Daae tidligere i november gikk av som administrerende direktør i det regionale helseforetaket, er styret i gang med rekruttering av ny direktør. Dette vil naturlig nok ta noe tid, og i mellomperioden inntil ny direktør er på plass, har styret konstituert Lind som direktør. Marit Lind kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Helse Nord RHF er i en ekstra sårbar fase frem til ny fast ansatt administrerende direktør kommer på plass i løpet av våren/sommeren 2023. Samtidig er foretaksgruppa i en svært krevende situasjon for å innrette helsetjenesten på en måte som vil være faglig, bemanningsmessig og økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Styret ser det derfor som svært viktig at Helse Nord RHF får på plass en konstituert administrerende direktør som har nødvendig helsefaglig tyngde i tillegg til toppledererfaring fra spesialisthelsetjenesten, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Allsidig ledererfaring

Marit Lind er utdannet sykepleier, har en master i ledelse (MBA) og har bred erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten og fra ulike styreverv. Hun har jobbet 17 år i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Tønsberg før hun kom tilbake til Nord-Norge og Tromsø i 2005. Lind har arbeidet mer enn 15 år i UNN, og kjenner helseregionen godt. Hun har i to perioder vært konstituert administrerende direktør i UNN. Lind har i tillegg til lederjobben i UNN en 20 prosent bistilling ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun har innehatt flere styreverv, blant annet åtte år i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg påtar meg oppdraget med respekt og ydmykhet. Jeg ser frem til å samarbeide med mange dyktige fagfolk i hele regionen. Det blir viktig å skape forståelse for hvorfor vi må gjøre endringer, slik at vi fremover skal kunne sikre likeverdige helsetjenester av god kvalitet til befolkningen i Nord-Norge. Da må vi ha en organisering av helsetjenesten som lar seg bemanne, sier Marit Lind.

Lind er konstituert fra 23. november 2022 fram til ny administrerende direktør er på plass. Hun vil bruke noen dager på å avlevere oppgaver hun har ansvar for i UNN, før hun 1. desember har sin første fulle arbeidsdag som direktør i det regionale helseforetaket.

Starte endringsarbeid

Konstituert administrerende direktørs hovedoppgave vil være å fungere som en god interimsleder. Hovedoppdraget er å legge til rette for, planlegge og starte et godt endrings- og omstillingsarbeid i foretaksgruppa. Til grunn ligger oppdraget gitt i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022​, som sier at Helse Nord skal:

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt
De to første oppdragene er det regionale helseforetaket godt i gang med, blant annet gjennom det allerede etablerte innsiktsteamet, mens det siste punktet om å endre funksjons- og oppgavedeling er særlig krevende.

– Når potensielt store endringer skal skje i vår helsetjeneste, krever det at vi tenker helhetlig og gjør grundige vurderinger før vi tar tak i løsningene. Endringene som må til, er et stort og omfattende arbeid som er hovedprioritet for oss nå, sier styreleder Renate Larsen.

Fagteam skal arbeide med funksjons- og oppgavedeling

For å ha nok ressurser til et slikt omfattende arbeid vedtok styret samtidig at konstituert adm. direktør styrker Helse Nord RHF med nødvendige fagressurser til å støtte omstillingsarbeidet i konstitueringsperioden. Et slikt fagteam skal nettopp arbeide med funksjons- og oppgavedeling, etter oppdraget gitt fra departementet.

Fagteamet skal bistå konstituert administrerende direktør i endringsarbeidet sammen med den øvrige organisasjonen i Helse Nord RHF gjennom interimsperioden. Teamet skal settes sammen slik at man benytter den kompetansen som allerede finnes internt i foretaksgruppa. Det er allerede klart at lege Fredrik Sund fra UNN og professor I ved institutt for klinisk medisin ved Norges arktiske universitet, Tor Ingebrigtsen, vil være medlemmer i teamet. Det er dialog med blant annet Nordlandssykehuset og andre aktuelle aktører som kan bidra med representanter i fagteamet.

– Det er viktig at vi bruker den gode kompetansen, erfaringen og kjennskapen vi har i foretaksgruppa om egen region til det beste for regionen. Vi har veldig mange oppgaver foran oss som alle skal løses, og det krever tilstrekkelig med ressurser. Hvordan dette fagteamet konkret skal arbeide vil komme på plass etter hvert, sier Larsen.