logo Helse Nord

Har du husket å melde deg på årets Helse- og kvalitetsregister-konferanse?

Sett av 25.—26. oktober og få med deg presentasjoner om kunstig intelligens i helsesektoren, nyheter innen felt som kvinnehelse og mental helse, samt diskusjon om ny helseforvaltning.

Publisert 15.08.2023
Personer på konferanse, plakat som oppfordrer til påmelding

Foto: Randi Solhaug

Fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen i 2021 som ble en stor suksess med over 600 deltakere. Også i år skal konferansen holdes på The Hub i Oslo.

Her kan du melde deg på og lese programmet til Helse- og kvalitetskonferansen 2023.

I år kan vi by på et svært innholdsrikt og variert program. Overordnet tema er “pasientens beste”, og her er noe av det du kan få med deg:

Mental Helse ønsker velkommen

Mental Helse ved landsleder Ole Marius Minde ønsker velkommen til årets konferanse 25. oktober. De siste årene har det kommet stadig flere medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helse, noe som er en ønsket utvikling. Det nyeste registeret er Kvalitetsregisteret for psykisk helsevern barn og unge (KVABUP), skal driftes via Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Psykologspesialist og faglig registerleder Børge Mathiassen vil presentere det nye registeret.

Paneldebatt om helseforvaltning

Da Regjeringen tidligere i år varslet omorganisering av helseforvaltningen, advarte flere mot oppsplitting av fagmiljøer. På Helse- og kvalitetsregisterkonferansen tar vi debatten om den nye helseforvaltningen. I panelet deltar blant annet Håvard Kolle Riis (Direktoratet for e-helse), Giske Ursin (Kreftregisteret) og Christine Bergland (FHI). Ordstyrer er Olav Isak Sjøflot.

Hva skal spesialisthelsetjenesten gjøre mindre av?

Det er verken penger eller personell nok til å fortsette å øke oppgavene i spesialisthelsetjenesten, og statsråd Kjerkol har også bedt sykehusene om å se på hva de kan gjøre mindre av. Hvordan kan vi få til det? I denne sesjonen presenteres blant annet de regionale helseforetakenes plan for arbeidet med revurdering av behandlingsmetoder og diagnostikk. Det vil også bli en presentasjon av nye resultater fra helseatlas radiologi.

Trygg akuttmedisin

For første gang har et regionalt helseforetak rullet ut et stort kvalitetsforbedringsprosjekt som har sin bakgrunn i resultater fra et kvalitetsregister. Spesialist i anestesiologi Mads Gilbert og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF kommer for å fortelle mer om prosjektet “Trygg akuttmedisin” ved UNN, som skal gi raskere behandling til hjerteinfarktpasienter.

Kvinnehelse

Kvinnehelse er et stadig viktigere tema både nasjonalt og globalt. Både på grunn av behovet for å sikre en rettferdig tilgang til helseomsorg, men også for å øke forståelsen for helseutfordringer som spesifikt rammer kvinner. I denne bolken får vi presentasjoner fra Kvinnehelseutvalget som la fram sin rapport tidligere i år. Vi får også høre mer om konsekvensene for kvinner som får MS, og hvorfor kvinner rammes så hardt av hoftebrudd. 

Kunstig intelligens (KI)

Det er stor tro på at kunstig intelligens (KI) kan revolusjonere legepraksis ved å gi diagnose raskere, tilpasse behandlingen og forbedre resultater. Og pasientene kan nyte godt av økt presisjon, tidlig sykdomsoppdagelse og bedre helseutfall. Men er alt bare rosenrødt, eller er det noen etiske fallgruver her? I denne sesjonen ser vi nærmere på KI - både fra legenes og pasientenes ståsted.

Når det verste skjer

Å forebygge dødsfall og alvorlige utfall er en sentral del av helsevesenets mål om å sikre best mulig helse for både individ og samfunn. Hvordan kan i så fall registerdata og klinisk informasjon benyttes til læring og forebygging innen kvinners og barns helse? I denne bolken presenteres erfaringer fra arbeid med mødredødsfall, arbeid med perinatalkomiteene, og et pågående prosjekt for registerbasert helseovervåking og behandlingsvurdering for alvorlig utfall hos mor og barn. 

Tre parallellsesjoner

  • Posterpresentasjoner
  • Tilgang til helsedata
  • Automatisert datafangst til helseregistre

I tillegg kan du som deltaker se fram til flere andre viktige tema som kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, forebygging av selvmord, dødelighet under pandemien, samt presentasjon av Norsk helsearkiv – hva gjør de?

Vi oppfordrer prosjekter med tilknytning til sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre å stille med poster. Posterne henger oppe under hele konferansen 25. og 26. oktober 2023.

Velkommen til to hele dager med faglig påfyll og diskusjoner på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2023!

Slik melder du deg på.