logo Helse Nord
Midnattssol på Nordkapp

Prosjekt: Regional utviklingsplan 2038

Helse Nords regionale utviklingsplan er det øverste strategiske dokumentet for hvordan foretaksgruppen – Helse Nord – skal utvikle sin virksomhet for å møte befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. 

Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen - Helse Nord – skal utvikle sin virksomhet frem mot 2038. Helse Nord RHF iverksetter nasjonal helsepolitikk i tråd med medisinsk utvikling og forbedringer av helsetjenesten for å gi befolkningen likeverdige tjenester, tilpasset landsdelen. 

Regional utviklingsplan: 

  • legger grunnlag for utviklingen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
  • angir ønsket utviklingsretning og nødvendige grep for å møte fremtidens utfordringer
  • understøtter realisering av vår felles helsetjeneste på en bærekraftig måte 

Regional utviklingsplan (2023–2038) skal oppdateres innen desember 2022, og prosjektarbeidet pågår. Helseforetakenes lokale utviklingsplaner skal danne grunnlag for den regionale utviklingsplanen.

Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen august 2022 på bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet.

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024​, som har som visjon «Sammen om helse i nord», viser hvilke strategiske grep Helse Nord RHF vil prioritere de nærmeste årene. Strategien er overordnet og suppleres av delstrategier for spesifikke deler av virksomheten, regionale fagplaner og økonomisk langtidsplan. Strategien vil danne grunnlag for den første perioden i regional utviklingsplan. Denne er Helse Nord RHFs førende strategi for å utvikle helsetjenesten, og grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. 
​​

Det er utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplanene. Denne skal legges til grunn i arbeidet med lokale og regionale utviklingsplaner. Les veilederen her:​


Sist oppdatert 01.06.2022