logo Helse Nord

362 millioner til vedlikehold av sykehus og helikopterlandingsplasser i Helse Nord

Regjeringen foreslår 362 millioner kroner til Helse Nord i nysalderingen for statsbudsjettet i 2023. 200 millioner skal gå til vedlikehold av bygg og medisinskteknisk utstyr, og 162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert 24.11.2023
Ingvild Kjerkol.jpg
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Foto: Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

– Denne regjeringen vil sikre at det fortsatt er et trygt sykehustilbud i Nord-Norge. Derfor foreslår vi at det bevilges 200 millioner kroner på inneværende budsjett slik at Helse Nord fortsatt kan gjøre noen oppgraderinger i bygg og medisinsteknisk utstyr til tross for at de har en krevende økonomisk situasjon. Samtidig pågår det et utredningsarbeid som etter hvert skal på høring. Vi vil oppfordre alle til å bruke høringsrunden til å komme med sine innspill, og regjeringen vil legge vekt på disse i sin helhetlige vurdering, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Denne regjeringen vil sikre at det fortsatt er et trygt sykehustilbud i Nord-Norge.
Ingvil Kjerkol, helse- og omsorgsminister

Styrker beredskapen

– Det er viktig at vi vi har et godt helsetilbud og god beredskap i Nord-Norge. Med disse midlene sikrer vi at nødvendig vedlikehold blir gjort og vi styrker beredskapen gjennom bygging av nye landingsplasser for redningshelikoptrene, sier finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

I november 2022 fikk Helse Nord i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Helse Nord arbeider nå med forslag til framtidig organisering, og forslaget vil bli sendt på høring i januar 2024. Etter høringen vil styret i Helse Nord vurdere forslagene, før de vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen vil deretter gjøre en helhetlig vurdering av saken. Målet for regjeringens arbeid er å sikre et best mulig sykehustilbud i Nord-Norge.

Nye helikopterlandingsplasser

– Helse Nord og Helse Midt-Norge har meldt om betydelig økte kostnader til utbygging av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene i Namsos, Hammerfest og Kirkenes. Kostnadsøkningen skyldes nye myndighetskrav. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 208 millioner kroner slik at den nødvendige utbyggingen av disse landingsplassene blir fullført. Med dette legger vi til rette for at de nye redningshelikoptrene kan lande ved sykehusene i Namsos, Hammerfest og Kirkenes, sier Kjerkol.

I nysalderingen for statsbudsjettet i 2023 foreslår regjeringen:

  • 200 millioner kroner til vedlikeholdsmidler i Helse Nord. Midlene skal gå til vedlikehold av bygg. Midlene kan også benyttes til nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr.

  • 162 millioner kroner til landingsplasser i Helse Nord, hvorav 121 millioner kroner til landingsplassen i Kirkenes og 41 millioner kroner til Hammerfest.  

  • 46 millioner kroner til landingsplassen i Namsos.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox