logo Helse Nord

Allmøter fra nord til sør

Hvordan skal man snakke med og informere 19 000 medarbeidere om endring og omstilling i Helse Nord? Det er uten tvil en stor oppgave. Som en start har adm. direktør Marit Lind de siste ukene holdt allmøter ved alle helseforetakene i Helse Nord. Hun fikk med seg mange gode spørsmål og innspill til det videre arbeidet.

Publisert 15.06.2023
En person som står på et podium
Fra allmøtet med Nordlandssykehuset 2. juni 2023. Foto: Nordlandssykehuset

Veldig mange har fått med seg tilstanden til Helse Nord og sykehusene i Nord-Norge.

Mangel på fagfolk, økonomisk overforbruk og påbegynte diskusjoner om hvilke sykehus som skal ha hvilke funksjoner, er bare noe av tematikken. Spørsmålene om hvordan vi skal drifte og strukturere fremtidens spesialisthelsetjeneste i landsdelen berører og engasjerer både innbyggere, pasienter, pårørende og – ikke minst – våre egne ansatte.

Forståelse av situasjonen

Nettopp bildet av situasjonen i Helse Nord og hvordan arbeidet med endring og omstilling skal foregå fremover var tema da Marit Lind møtte ansatte i Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Sykehusapotek Nord, Helse Nord IKT, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

– Mitt formål med å holde disse allmøtene er å informere våre medarbeidere om hvorfor endring er nødvendig. Det er viktig at alle ansatte får god informasjon om utredningen vi nå skal i gang med. Det jeg ønsker at vi skal få til på sikt, er en bedre arbeidshverdag for våre ansatte, til beste for pasientene. Det er det vi jobber mot, sier Marit Lind etter allmøte-runden.

– Jeg har fått anledning til å svare på en god del spørsmål og har fått mange gode innspill som jeg tar med meg i det videre utredningsarbeidet. Arbeidet skal være åpent og transparent, sier Lind.

Lind understreket i alle allmøtene at hun ønsket engasjement fra medarbeidere i foretakene i dette arbeidet og takket for gode spørsmål, innspill og refleksjoner fra møtedeltagerne.

– Jeg forventer et stort engasjement for omstillingen i hele befolkningen, vi er alle potensielle pasienter eller pårørende, sier hun.

Innsikt og innspill fra ansatte og tillitsvalgte

Allmøtene ble holdt med mulighet til fysisk eller digital deltakelse. Møtene var lagt opp slik at Lind først holdt et innlegg om hvorfor endring og omstilling er nødvendig i foretaksgruppa. Deretter var det innlegg fra helseforetakets administrerende direktør og fra én tillitsvalgt. Tillitsvalgte hadde forberedt seg godt, og noen hadde også hentet innspill fra sine kollegaer.  

Her er noen av innspillene som kom:

 • Gode arbeidsmiljø og adekvat tilrettelegging i ulike livsfaser
 • Se på selve rammene for den offentlige helsetjenesten og inntektsfordelingsmodellen
 • Beholde fagfolk og gi dem gode rammer
 • Oppgaveglidning, altså at helsearbeidere kan overta oppgaver fra andre helsearbeidere
 • Tre viktige saker: beholde, rekruttere og tilrettelegge
 • Sørg for god involvering og tett samarbeid med tillitsvalgte
 • Legge til rette for faglig oppdatering for ansatte, viktig for å beholde folk
 • Omstillingstretthet, pandemi, og den ene krisen avløser den andre
 • Vi må ivareta folkene våre, det er de som er gullet i sykehusene
 • Tilrettelegge for en effektiv drift: For eksempel ikke bruke tid på å lete etter ledig PC
 • Kom med håndfaste tiltak
 • Vi er bekymret for tidslinjen for denne prosessen
 • Hvorfor får de private sykehusene til å rekruttere, mens vi ikke får det til?
 • Dette er riktig og viktig budskap
 • Gjør noe med de om 17 000 sykepleierne som ikke jobber i helsevesenet
 • Bruk pengene på egne ansatte og ikke innleie

 

Helgelandssykehuset

Allmøte på Helgelandssykehuset ble arrangert 23. mai 2023.

En gruppe mennesker som sitter i stoler
Fra allmøtet ved Helgelandsykehuset fikk Marit Lind mange spørsmål og innspill og svare på. Foto: Helgelandssykehuset.

– Vi kjenner hver dag på mangelen på fagfolk. Det er mange ledere som hver dag bruker mye tid på å ringe inn vikarer, så vi kjenner oss igjen i situasjonsbeskrivelsen fra Helse Nord, sa adm. direktør Lena Nilsen ved Helgelandssykehuset.

Nilsen understreket at det er viktig å være involvert i prosessen fremover.

Utfordringsbildet i Helgelandssykehuset fra tillitsvalgtes ståsted, var tittelen på innlegget fra Morten Jensen, foretakstillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund (NSF). Han etterspurte mer involvering i prosessen fremover. Jensen viste også til at det har vært omstillingsprosesser på Helgelandssykehuset i lang tid og at kanskje Helse Nord kunne lære noe av dette.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Allmøtet på Universitetssykehuset Nord-Norge var det andre i rekken og ble gjennomført den 26. mai.

Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, innledet med at dette er et svært krevende oppdrag som vi har fått fra helse- og omsorgsministeren.

En person som snakker inn i en mikrofon
Fra allmøtet i UNN, fra venstre; Marthe Nissen, tillitsvalgt, Anita Schumacher, adm. direktør UNN og Marit Lind.

Schumacher viste videre til gode eksempler på arbeid som allerede er i gang, både med oppgaveglidning, rekruttering og det å beholde fagfolk. Avdelingsassistenter som lederstøtte var noe av det som ble nevnt.

Foretakstillitvalgte fra Yngre leger, Marthe Nissen, hadde beholde, rekruttere og tilrettelegge som sine overskrifter.  

– Gode arbeidsmiljø, dette vil vi ha fokus på. Adekvat tilrettelegging i ulike livsfaser, sa Marthe Nissen.

En gruppe mennesker som sitter i et konferanserom
Fra allmøtet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: UNN

Flere ansatte stilte spørsmål og kom med innspill. En ansatt fra UNN Narvik viste til at det er viktig å gjennomføre denne prosessen både raskt og stødig.

– Dette skaper, og vil skape uro for medarbeidere ved sykehusene, og da er det viktig å rive av plasteret raskt, stå støtt og holde kursen i arbeidet som uten tvil vil skape både støy og uro.

Helse Nord IKT

Allmøtet hos Helse Nord IKT ble gjennomført den 30. mai 2023 og også der ble Marit Lind møtt med stort engasjement.

– Selv om vi i Helse Nord IKT ikke er sterkest berørt, er det er viktig at vi står sammen, vi blir møtt med dette både på jobb og i fritiden, sa adm. direktør i Helse Nord IKT, Oddbjørn Schei.

Schei vektla at vi står i dette sammen og at Helse Nord IKT kan bidra i arbeidet. Standardisering av for eksempel røntgensystemer og annet medisinskteknisk utstyr er noe av det som er Helse Nord IKT sin jobb i dette arbeidet.

En mann og en kvinne som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin
Oddbjørn Schei og Marit Lind udner det digitale allmøtet med Helse Nord IKT. Foto: Helse Nord IKT.

Jørn-Remi Thomassen er tillitsvalgt fra Helse Nord IKT. Han etterlyste de mer håndfaste tiltakene. Thomassen kom med forslag om at antall applikasjoner må ned, både av sikkerhetshensyn og for å få systemer som er sikre og enkle å bruke.

Nordlandssykehuset

Allmøte med Nordlandssykehuset ble arrangert 2. juni 2023, og var første møte etter at Marit Lind kunne ta bort konstituert fra sin tittel. Administrerende direktør Siri Tau Ursin startet derfor med å gratulere Marit Lind med fast ansettelse og overrakte både blomster og sekk med litteratur med historikk om Nordlandssykehuset.

En person som sitter ved et skrivebord
Sekk med litteratur om Nordlandssykehuset. Foto: Nordlandssykehuset

 

– Vi har 147 stillingstitler som representerer kompetansen som vi i Nordlandssykehuset sitter på, det er uendelig mye. Og vi er blant annet drivende gode på teknologi, fortalte Tau, og viste til Arild og Nora, to roboter som gjør unna en del rutinearbeid ved sykehuset.

Siri Tau Ursin understreket at Nordlandssykehuset både vil og skal delta i arbeidet med endring og omstilling.

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Fra allmøtet ved Nordlandssykehuset som var både digitalt og med flere oppmøtte deltakere. Foto: Nordlandssykehuset.

 

Foretakstillitsvalg for Norsk sykepleierforbund, Bente Arntsen, hadde mange innspill i sitt innlegg.

– Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og delta i prosesser i dette arbeidet i Helse Nord. Det er for å hjelpe til det beste både for pasient, pårørende og ansatte, sa Arntsen.

Sykehusapotek Nord

Allmøtet med Sykehusapotek Nord gikk av stabelen 9. juni på Teams. Administrerende direktør i Sykehusapotek Nord, Hilde Gustavsen Erstad, snakket om hvordan Sykehusapotek Nord kan hjelpe til med omstillingen, og at det er viktig at de blir involvert i prosessen.

Grafisk brukergrensesnitt
Fra det digitale møtet med Sykehusapotek Nord. Foto: skjermbilde.

 

– Det er ikke nødvendigvis slik at vi skal finne på noe nytt, men forsterke det vi allerede gjør, sa Erstad.

Finnmarkssykehuset

9. juni var det allmøte i Finnmarkssykehuset. Dette møtet ble også avholdt på Teams. Etter innledningen fra Marit Lind holdt administrerende direktør Vivi Brenden Bech innlegg hvor hun understreket at vi må fortsette med det arbeidet som allerede er i gang.

Et skjermbilde av en mann og en kvinne
Fra møtet med Finnmarkssykehuset, her ved adm.direktør Vivi Brenden Bech, kommunikasjonssjef Eirik Palm og adm.direktør Marit Lind.

 

Bech snakket om arbeidet som gjøres med å beholde og rekruttere fagfolk.

– Oppgaveglidning er et annet område som det jobbes med. Det at folk skal jobbe med det de er utdannet til er at godt poeng, understreket Bech.

Foretakstillitsvalgt Evy Fjellstad ønsket Marit Lind lykke til i arbeidet og kalte omstillingen for den største noensinne.

– De ansatte er gull verdt og det er der vår kapital ligger. Påfyll av faglig kompetanse er nødvendig og det å få delta på faglige seminarer og lignende er avgjørende både for å rekruttere og beholde våre fagfolk, understreket Fjellstad.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox