logo Helse Nord

Disse områdene skal utredes innen funksjons- og oppgavedeling

Helse Nord går nå i gang med et omfattende utredningsarbeid av funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Styret har vedtatt hvilke områder som skal utredes.

Publisert 29.03.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Styremøte i Helse Nord 29. mars 2023
Helse Nord har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. Oppdraget ble gitt 9. november 2022. Helse Nords tilnærming til arbeidet er å ta steg for steg gjennom flere styresaker (se faktaboksen). 

I styremøtet 29. mars 2023 var saken kommet dit at styret vedtok konkrete områder som skal utredes videre. Dette er områder innen:

 • ​akuttfunksjoner (sykehusene, fødeenheter, psykisk helsevern)
 • kapasitet og drift av elektive (planlagte) funksjoner
 • diagnostiske funksjoner
 • samordning mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
Les detaljer i selve styrevedtaket.

Styrevedtak sak 29-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for videre utredning​:

 1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten i Helse Nord som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester, inkludert forsvarlig akuttberedskap. 

 2. Styret slutter seg til framdriftsplanen og ber adm. direktør med utgangspunkt i mål og hovedretninger beskrevet i styresak 11-2023, om å gå videre med utredning av følgende områder for å sikre framtidig bærekraft i regionen:
  1. Akuttfunksjoner
   1. Akuttfunksjoner på sykehus
    1. ​Utrede organiseringen av akuttfunksjoner
   2. ​Fødeenheter
    1. ​Utrede organisering av fødselsomsorgen
   3. ​Psykisk helsevern – sykehusfunksjoner
    1. Utrede behovet for styrkning av sykehusfunksjoner
  2. ​​​Kapasitet og drift av elektive funksjoner
   1. Psykisk helsevern - allmennpsykiatri
    1. Utrede organiseringen av distriktspsykiatriske senter (DPS)
    2. Utrede funksjoner og tjenestetilbud i DPS, inkludert variasjon i forbruk
    3. ​Utrede styrkning av polikliniske tjenestetilbud
   2. ​Planlagt kirurgi 
    1. ​Utrede etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord
    2. Utrede ytterligere deling av elektive funksjoner
   3. Rehabiliterings- og habiliteringstjenester 
    1. ​Utrede endring av tjenestetilbud til egne sykehus med mer spesialisert rehabilitering
   4. Private tjenester og avtalespesialister
    1. Utrede oppbygging av egen kapasitet for å kunne redusere kjøp av helsetjenester fra private
  3. Diagnostiske funksjoner
   1. Radiologi
    1. ​Utrede ytterligere vaktsamarbeid i radiologi
    2. Utrede samorganisering av bildediagnostiske tjenestetilbud
    3. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr og undersøkelsesprotokoller
   2. Laboratoriemedisin
    1. ​Utrede vaktsamarbeid i laboratoriemedisin
    2. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr
    3. Utrede økning i egen analysekapasitet
  4. Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

 3. ​Styret presiserer at den videre utredningen skal baseres på foreslått prosess som inkluderer risiko- og sårbarhetsanalyser, samt involvering internt i foretaksgruppen og med eksterne samarbeidspartnere, herunder en beskrivelse av helhetlige pasientforløp og hvordan utdanningsløpene i sykehusene sikres.

 4. Styret slutter seg til forslag til kommunikasjonsplan for det videre arbeidet.

 5. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en ny vurdering av ytterligere områder, samt hvordan kommunene skal involveres i det videre arbeidet, etter at skriftlige innspill fra kommunene er mottatt og vurdert. 

 6. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med mandat for det videre utredningsarbeidet.

 7. Styret ber om at behov for endringer i prehospitale tjenester og pasientreiser sees i sammenheng med øvrig utredning.

 8. Styret understreker at Helse Nord skal ha et sterkt region- og universitetssykehus, som ivaretar kvaliteten i utdanning, forskning og høyspesialisert pasientbehandling.

Faktaboks

Faktaboks om oppdraget med å vurdere funksjons- og oppgavedelingen.

 
 
 • I perioden desember 2022–februar 2023 samlet Helse Nord fakta for å forstå situasjonen.
 
 
              - akuttfunksjoner
              - kapasitet og drift av planlagte (elektive) funksjoner
              - diagnostiske funksjoner
              - samordning av primær og spesialisthelsetjenesten

Organiseringen av utredningsarbeidet
​De nærmeste ukene skal Helse Nord RHF sette sammen en organisering av hvordan utredningsarbeidet skal foregå. Det blir etablert arbeidsgrupper ledet av Helse Nord RHF. Arbeidsgruppene skal settes sammen med medlemmer som gir god representasjon og involvering: brukere, helseforetakene, andre aktører. Det skal utarbeides mandater for arbeidsgruppene. Mer informasjon om dette vil komme så snart som mulig, og det vil legges fram for styret i Helse Nord.​

Involvere kommunene

Punkt 5 i styrevedtaket henviser til videre arbeid for å involvere kommunene i utredningsarbeidet. Dette arbeider Helse Nord RHF med, les mer informasjon her:

Spør kommunene om involvering

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox