logo Helse Nord

Forskningsmidler 2017

Helse Nord har tildelt om lag 117 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2017. Midlene er fordelt på følgende måte:

Publisert 06.12.2016
Sist oppdatert 04.12.2017
Diagram
  • 81,1 millioner kroner til løpende prosjekter
  • 32,8 millioner kroner til 45 nye prosjekter (ordinær tildeling)
  • 3 millioner til fem korttidsstipend for fullføring av ph.d. (ekstratildeling) 
I tillegg er det satt av to millioner kroner til oppdragsforskning, og nærmere 19 millioner kroner til faste tiltak / ikke utlyste tiltak vedtatt av USAM (Universitetssamarbeidet, Helse Nords samarbeidsorgan med universitetene). Inkludert i dette er regional forskningsinfrastruktur ved UNN, tilskudd til forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset, og medfinansiering av Tromsøundersøkelsen ved UiT. 

Videre er det vedtatt brukt om lag ni millioner kroner til nye tiltak vedtatt i forsknings- og innovasjonsstrategien, og midler til strategiske tiltak i 2017.

Dersom det frigjøres midler grunnet forsinkelser og avsluttede prosjekt vil det gå til omsøkte korttidsprosjekter.

Til sammen utgjør forskningsbevilgningen 150,3 millioner kroner til forskning over budsjettet til Helse Nord RHF.

Høy innvilgelsesprosent

I år mottok Helse Nord totalt 151 søknader til de utlyste forskningsmidlene. 

De 50 søknadene som får støtte gir en innvilgelsesprosent på 33,1 prosent. Til sammenlikning er innvilgelsesprosenten på de store programmene til Norges forskningsråd og i EUs Horizon2020 omkring 10 prosent. 

De fleste nye prosjektene går til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (27), deretter Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) (16), Nordlandssykehuset (3), Finnmarkssykehuset (2), Helgelandssykehuset (1), og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (1). 

Her der du listen over alle prosjektene som fikk tildelt forskningsmidler for 2017.pdf. 


Alle nye prosjekt er sortert etter søknadstype og søkers navn. 

Vurdering av søknadene

Søknadene er vurdert etter nye nasjonale vurderingskriterier, som alle RHF-ene har tatt i bruk i år. Kriteriene er delt inn i to kategorier, kvalitet og nytte, som hver teller like mye i vurderingen i komiteene. 

Alle søknader som ble innstilt måtte ha karakteren 3,0 (tilfredsstillende) eller bedre både på kvalitet og nytte. 66 prosent av søknadene tilfredsstilte kravet til tilfredsstillende (3,0 eller bedre) på kvalitet og nytte.

Under følger en oversikt over karakterfordelingen av søknadene: 

Bord

 
136 av 151 søknader er gitt karakter. Unntatt er fire søknader om utenlandsstipend. De øvrige søknadene tilfredsstiller ikke kriteriene i utlysningen, og er derfor ikke gitt karakter. Denne vurderingen er gjort i komiteene. 

Hvilke områder forskes det på?

Den nye forskningsstrategien fastslår at forskningen skal ha god kvalitet, være nyttig og basert på behovet for mer kunnskap. 

Helse Nords strategi for forskning og innovasjon

Årets utlysning hadde derfor ingen faglige områder med øremerkete midler. I all hovedsak er det de nye vurderingskriteriene som har lagt føringer for årets tildelinger, og totalvurderingen av disse i vurderingskomiteene. Unntaket er utlysningens prioritering av utenlandsstipend til postdoktorer, forskerlinjestudenter (inntil to) og inkubatorprosjekter (inntil to), samt forskning i alle foretak og helsefaglig forskning.

En person som smiler for kameraet


– Det er med glede vi ser at alle nevnte prioriterte områder i forskningsstrategien tildeles midler, og mange har også vært god på planer om brukermedvirkning, sier forskningssjef Tove Klæboe Nilsen (bildet over). 

Samtidig understreker hun at Helse Nord vil være spesielt oppmerksom på om noen forskningsområder i tilstrekkelig grad vil oppnå den ønskede utviklingen med dagens system. 

Noen av de prioriterte områdene har kommet veldig godt ut, mens andre ikke har fått så god uttelling denne gangen. En av komiteene savner også flere gode kliniske prosjekter. Helse Nord RHF vil stimulere til god og nyttig forskning i mange miljøer, og det er et delt ansvar med flere parter å få dette til. Her vil USAM, i tillegg til egne helseforetak, bli viktig i oppfølgingen. 

Vurderingskomitéene endret

Komitésammensetningen er også endret. Nye brede tematisk sammensatte komiteer er etablert. En del av våre tidligere komitemedlemmer er fremdeles med i de nye komiteene. Hver komité har hatt sitt ansvarsområde. 

– Vurderingskomiteenes erfaring er også i år at kravene til søker om å skrive en klar og informativ søknad er viktig. God fremstilling av sammendrag, vitenskapelig metode og generelt god formidling i søknaden understrekes. Dette er en viktig refleksjonen fra vurderingskomiteene, sier Klæboe Nilsen. 

Informasjon til søkere

Søkere som får tildeling av midler vil motta en e-post til i løpet av desember 2016.

E-posten vil inneholde en oversikt over tildelte midler og informasjon om forpliktelser tilknyttet bruk av midlene. I tillegg oversendes søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte. 

Øvrige søkere vil motta brev i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte, eventuelt grunn til avvisning. 

Kontaktpersoner

  • Helen Sagerup, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73

  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer behandler alle e-posthenvendelser samlet her)Relaterte vedlegg