logo Helse Nord

Utlysning av forskningsmidler 2016

Utlysning av midler til klinisk forskning, inkludert translasjonsforskning og forskning på samhandling for 2016.

Publisert 05.06.2016
Sist oppdatert 04.12.2017

Disse fikk forskningsmidler for 2016:
Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema, veileder m.m. til søknad om forskningsmidler i Helse Nord.

Nytt for 2016-utlysningen er:

 • ​Nytteperspektivet må framkomme tydelig av søknaden.
 • Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning - av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt).
 • Krav til utenlandsopphold ved postdoktorstipend: Hensynet til internasjonalt samarbeid gjør at vi nå krever utenlandsopphold på mellom 3 og 12 mnd i løpet av stipendperioden
 • Forskerstipend som personlig stipend: forskerstipend (under søknadstype flerårig prosjekt, knyttet til ett definert forskningsprosjekt) kan fra i år kun søkes av navngitte forskere. Dette er en søknadstype for å satse videre på viderekomne forskere og forskertalenter i egne miljøer
 • Det lyses ikke ut delte forskerstipend i år
 • Sterke forskningsgrupper forventes å søke ekstern finansiering gjennom Norges Forskningsråd, Kreftforeningen m fl. og /eller EU midler. En søker eller forskergruppe kan ikke påregne å få innvilget støtte til mange gode søknader fra samme prosjektleder eller forskergruppe.

Vi minner om:


 • at personer fylt 70 år eller mer i 2015 kan ikke være søkere/prosjektledere. Det er ingenting i veien for at personer fylt 70 år er med som prosjektmedarbeidere eller veiledere/biveiledere, når de har tilknytning til søkeinstitusjon eller samarbeidsinstitusjon.
 • at det skal inngås avtaler om avsatt arbeidstid til forskning mellom klinikk/avdeling og stipendiat/forsker. Det er laget en mal for slik avtale som anbefales brukt av alle helseforetak i Helse Nord. Malen: Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord finnes i Docmap, dok.nr. AV0703 (og vedlagt under).
 • at du finner definisjoner på samhandlingsforskning, helsetjenesteforskning, forskning på kvalitet og pasientsikkerhet, aldersforskning og translasjonsforskning, i veileder til forskningsutvalgene.
 • toppstipendet: Det er en søknadstype for posisjonering for internasjonale prosjekter. Stipend til erfarne forskere til å skrive søknad til større prosjekter i Forskningsrådet og EU. Formålet med stipendet er øke antall gode søknader fra helseforetakene til eksterne finansiører.

Søknadskategorier som bør ses på særlig av små foretak og/eller svake miljøer:

 • Pilotprosjekter på inntil ett år
 • Startstipend
 • Dobbeltkompetanseløp
 • Inkubatorstøtte
 • Alle søkere bes lese utlysningstekst og veileder nøye før utfylling av eSøknad (lenke nede på siden)!

Søknadsfrist: 1. september 2015 kl. 16.00.​


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg:

77 75 58 86 (kontor)
92 43 03 43 (mobil)

​Johanne Lavold Eliassen, konsulent, sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg:

77 62 64 95 (kontor)
412 12 048 (mobil)

Forespørsler kan også sendes til forskningsmidler@unn.no

Forskningssjef, Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862.