logo Helse Nord

Hjertemedisin fagråd

Fagråd for hjertemedisin skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Leder

Per Bjørnerud Rønning, UNN

Medlemmer

Arne Ketil Hafstad, Regionalt brukerutvalg 
Bjørn Wembstad, Finnmarkssykehuset
Rolf Busund, UNN
Elisabeth Valanes, UNN
Hanne Bjørnstad, Nordlandssykehuset
Ståle Nymo, Nordlandssykehuset
Niels Hagh Møller, Helgelandssykehuset
Silje Mellingen, Helgelandssykehuset

Sekretær

Bente Mietinen, Helse Nord RHF

Mandat

Oppgaver

Fagdirektøren i Helse Nord RHF har bestilt nye prosedyrer for utredning og behandling av pasienter med akutt koronarsykdom, alternativt harmonisere de som foreligger.

Innenfor rammen av dagens sykehusstruktur og gjeldende oppgavefordeling mellom helseforetakene skal fagrådet foreslå helhetlige pasientforløp for pasienter med STEMI. Beskrivelsen skal omfatte den utredning og behandling som gis i de prehospitale tjenester, lokalsykehus, overflytting mellom sykehus, behandling i PCI-sykehus og beskrive opplegg for rehabilitering.

På samme måte som for STEMI skal det utarbeides prosedyrer for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med NSTEMI

Prosedyrene skal ha som mål å redusere ulikheter i behandlingstilbudet mellom helseforetakene.
Fagdirektøren vil spesielt presisere behovet for økt bruk av prehospital trombolyse til STEMI- pasienter.

Fagrådet skal være en arena for dialog og samarbeid.
Sist oppdatert 21.10.2021