logo Helse Nord

Læring og mestring, fagnettverk

Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.

Leder av arbeidsutvalget (AU) i fagnettverket er Kristin Lernes, kristin.lernes@unn.no

Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Årsmeldinger, mandat og andre dokumenter fra fagnettverket


Sist oppdatert 05.04.2024