logo Helse Nord

Prosjekt blodberedskap

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodoverføring i behandling av pasienter med livstruende blødning. Målet å få på plass en lokal blodberedskap for befolkningen i hele landet, i kommuner langt fra nærmeste sykehus.

Operasjon blodoverføring

​Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å ta dette videre i konkret handling gjennom et pilotprosjekt i Finnmark.  

For å sikre lik tilgang til den beste behandlingen, bør det etableres systemer for blodberedskap som inkluderer alle ledd av den medisinske behandlingskjeden, det vil si ambulansetjenester, kommunehelsetjeneste og sykehus. På denne måten vil helsetjenesten også bli bedre rustet til å håndtere eventuelle masseskadehendelser og/eller redusert tilgang på blod som ved pandemi. Hverdagsberedskap danner basisen i et slikt system og må etableres og øves slik at den kan oppskaleres etter behov.

Forsvarets sanitet har mange års erfaring i bruk av fullblod, både etablering av vandrende blodbank og etablering av etterforsyningskjede over større avstander. Ved utenlandsoperasjoner anvender Forsvaret fullblod forsynt fra sivile blodbanker i Norge. Helse Nord RHF og Forsvaret har derfor inngått partnerskap for å gjennomføre prosjektet.

KRONIKK: Blodberedskap først til Finnmark

Styrker blodberedskapen i Finnmark

Helseministeren traff blink på Arendalsuka​

Her er det blodig alvor: - Vi kan aktivere vampyr-protokoll​

Vandrende blodbanker redder liv (Dagsrevyen 21, 3. oktober 2023)

Frank Roger er en av 92 nødblodgivere som er klare døgnet rundt (Fagbladet)

Prosjekt vandrende blodbank fortsetter å gå (Bioingeniøren)

Roper varsko om blodberedskapen i Norge (Bioingeniøren)

 

Pilotprosjektet, som skal gå over to år, er administrativt underlagt Helse Nord RHF med faglig prosjektledelse av eksperter fra norsk militært blodprogram og Haukeland universitetssykehus. Arbeidet deles inn i tre arbeidspakker med hver sin arbeidsgruppe som skal arbeide med problemstillinger knyttet til blodbank, klinikk og logistikk. Universitetssykehuset Nord-Norge med blodbanken og akuttmedisinsk klinikk ved Finnmarkssykehuset har en faglig regional hovedrolle i prosjektet. Helsepersonell fra de involverte lokalsykehusene, prehospitale tjenestene og legevaktene vil utgjøre målgruppene for opplæringen som skal utføres.

Den første delen av prosjektet vil bli brukt til å lage undervisningsmateriell, samt informasjons- og rekrutteringsprodukter i form av brosjyrer og video. Sosiale media er tenkt brukt for deling av informasjon, herunder rekrutteringsvideoer for å rekruttere flest mulig blodgivere. Vi vil også utvikle en mobilapp for lettere å kommunisere med blodgiverne i de berørte lokalsamfunnene.

Det kan være langt mellom pasient og sykehus i Nord-Norge. Ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi kan avansert og livreddende behandling tilbys tidligere i behandlingsforløpet, og på den måten avhjelpe lang avstand til sykehus. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi tar i bruk mulighetene teknologien gir og at medarbeidernes kompetanse utvikles og anvendes best mulig, slik at vi løser oppgavene fleksibelt og effektivt til beste for pasienten.

Helse Nord RHF har nå fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å ta dette videre i konkret handling gjennom et pilotprosjekt i Finnmark. På sikt er målet å få på plass en lokal blodberedskap for befolkningen i hele landet, i kommuner langt fra nærmeste sykehus.

Hovedmålet med prosjekt blodberedskap i Finnmark er gjennom utdanning og trening å sette lokalsykehus, kommuner og ambulansetjeneste i stand til å starte blodoverføring til pasienter med livstruende blødning.

Prosjektet skal lære opp personell i utvalgte pilotkommuner og lokalsykehus i Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen med formål om å etablere et system for desentralisert blodberedskap for blødende pasienter. Blodgivere skal rekrutteres i lokalbefolkningen. Det vil også bli opprettet et system for lokal lagring og transport av blod over større avstander ved hjelp av kjølekjede.

 

Prosjektleder, prosjekt blodberedskap

Sist oppdatert 15.04.2024